Prejsť na obsah

Články - Stavebné a územné konania

Zoznam aktuálnych článkov

Stavebné povolenie podľa podľa § 66 stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Zmena územného rozhodnutia podľa § 41 ods. 1 stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania pre stavbu s názvom „SO-01 Stavebné úpravy v parteri“ - zmena dokončenej stavby bytového domu na ulici Trieda SNP č. 61, súp. č. 407 na pozemku registra KN-C parc. č. 2931, kat. územie Terasa, formou stavebných úprav administratívnych priestorov na prízemí BD v rozsahu vytvorenia dvoch nových dverných otvorov v nosných stenách hr. 150 mm so šírkou dverného otvoru 900 mm, so zmenou účelu administratívnych priestorov na 5 bytových jednotiek.
Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu s názvom „Komplexná obnova bytového domu a prístavba lodžií Trebišovská 2, Košice“ - zmena dokončenej stavby bytového domu súpisné číslo 362 na pozemku KN-C parcelné číslo 1245, katastrálne územie Terasa, Trebišovská ulica č. 2 v Košiciach, spočívajúca v stavebných úpravách a prístavbe lodžií na pozemkoch parcelné číslo 1383/4 a 1383/5, katastrálne územie Terasa (odčlenené geometrickým plánom z pozemkov parc. č. 1383/1, kat. úz. Terasa).