Prejsť na obsah

Články - Stavebné a územné konania

Zoznam aktuálnych článkov

Stavebné povolenie vydané podľa § 66 stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudačným konaním verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania pre stavbu „Výroba, odlievanie a valcovanie ocele progresívnymi technológiami“. Predmetom stavby je umiestnenie novej prevádzky – výstavby uzavretých objektov v ktorých budú inštalované nové výrobné zariadenia a technická infraštruktúra pre „EOP č.1,2, POaV“ (elektrické oblúkové pece a plynulé odlievanie a valcovanie), ako aj súvisiace filtračné stanice s komínmi. V novej hutníckej prevádzke sa navrhuje v jednom zoskupení výroba, odlievanie a valcovanie ocele s novými progresívnymi technológiami v rámci areálu závodu, pozostávajúcej hlavne z dvoch elektrických oblúkových pecí EOP č.1, EOP č.2, prevádzok mimopecného spracovania ocele a jednej hutníckej linky pre plynulé odlievanie a valcovanie za tepla (POaV) s kapacitou výroby ocele 3,1 mil. ton za rok valcovaných materiálov. Stavba bude umiestnená v území medzi lokalitou dnešnej výroby ocele a jestvujúcou teplou valcovňou USSK.

Predošlá strana