Prejsť na obsah

Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Záverečný účet mesta Košice je spracovaný v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby s názvom „DOMINO II“, na pozemkoch KN-C parcelné číslo 4699/313, 4699/549, 4699/554, 4699/1 (v časti pozemku KN-E parcelné číslo 6669/1), 4729/1 (v časti pozemku KN-E parcelné číslo 6669/1), 4718/22 v katastrálnom území Terasa, v nasledujúcej objektovej skladbe : SO-01.XX Rodinný dom, typ A (.01 až .11), SO-02.XX Rodinný dom, typ B (.01 až .10), SO-03 Rodinný dom, typ C1, SO-04 Rodinný dom, typ C2, SO-05 Rodinný dom, typ C3, SO-06 Prvky drobnej architektúry, SO-08 Terénne a sadové úpravy, SO-09 Rozšírenie verejného vodovodu, SO-10 Rozšírenie verejnej kanalizácie, SO-11 Vodovodné prípojky pre objekty rodinných domov, SO-12 Kanalizačné prípojky pre objekty rodinných domov.
V súlade s § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“) špeciálny stavebný úrad zverejňuje na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle (www.kosice.sk) kópiu Návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia spojeného so zmenou pre stavbu s názvom: „Obytný súbor BD - Panoráma 6“ v skladbe stavebného objektu SO 201-06 Komunikácie a spevnené plochy na pozemkoch v katastrálnom území Vyšné Opátske a v katastrálnom území Košická Nová Ves vo vzťahu, ku ktorej sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov na životné prostredie (zisťovacie konanie) podľa zákona EIA
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 17.06.2024 mu bolo ako dotknutej obci do elektronickej schránky doručené rozhodnutie, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA zmena navrhovanej činnosti: „Jestvujúce zariadenie na zber odpadov Kostolianska cesta, Košice.“
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia stavby a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania stavby Cyklistický chodník Ulica Jána Pavla II – Moskovská trieda v zložení stavebných objektov SO 01 Komunikácie: SO 01a Komunikácie, SO 01b Úprava chodníka Ulica Jána Pavla II. - Húskova ulica, SO 01c Úprava chodníka na Zombovej ulici, SO 01d Úprava chodníka na Bauerovej ulici, SO 01e Rozšírenie komunikácie na Bauerovej ulici, SO 01f Úprava chodníkov pred miestnym úradom, SO 01g Sadové úpravy a SO 03 Verejné osvetlenie.
Mesto Košice vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na pracovné miesto pracovníka Komunitného centra, Krčméryho 2, 040 11 Košice – Luník IX. Výberové konanie sa uskutoční dňa 18. 07. 2024 o 10:00 hod. v priestoroch komunitného centra (1. p.)