Prejsť na obsah

Články - Územné plány zón

Zoznam aktuálnych článkov

Články v archíve

Komplexný urbanistický návrh a návrh dopravy, návrhu technickej infraštruktúry a záväzné regulatívy - stav zmien a doplnkov apríl 2024
Územný plán zóny "Košice, Obytná zóna Poľov – Pažiť"; Textová časť; Širšie vzťahy; Komplexný urbanistický návrh riešenia územia a dopravy; Výkres technickej vybavenosti; Regulačný výkres; Doložka civilnej ochrany; Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
Územný plán zóny Obytná zóna Košice - Girbeš I Textová časť V1 - Širšie vzťahy V2 - Komplexný urbanistický návrh a doprava V3 - Vodné hospodárstvo V4 - Energetika a telekomunikácie V5 - Priestorová a funkčná regulácia V6 - Doložka civilnej ochrany V7 - Schéma záväzných častí a VPS
Územný plán zóny IBV ulica Ku mlynu, Košice - Šaca Sprievodná správa Záväzná časť V 1 - Širšie vzťahy V 2 - Komplexný urbanistický návrh V 3 - Dopravné vybavenie V 4 - Technické vybavenie V 5 - Priestorová a funkčná regulácia
Územný plán zóny Košice - Tlačiarne Textová časť V 01a - Širšie vzťahy - technická infraštruktúra V 01b - Širšie vzťahy - doprava a krajinno-ekologický plán V 02 - Komplexný urbanistický návrh a návrh dopravy V 03 - Návrh technickej infraštruktúry - vodovod a kanalizácia V 04 - Návrh technickej infraštruktúry - zásobovanie el. energiou, teplom a plynom V 05 - Regulačný výkres a verejnoprospešné stavby V 06 - Doložka civilnej ochrany Schéma záväznej časti a verejnoprospešné stavby
Komplexný urbanistický návrh, návrh technickej infraštruktúry a regulatívy, stav zmien a doplnkov ÚPN-Z Košice-Myslava január 2023
Územný plán zóny Košice - Šaca, IBV Kaštieľ; Textová časť; V-1 Širšie vzťahy; V-2 Komplexný urbanistický návrh, Návrh dopravy; V-3 Technická infraštruktúra; V-4 Regulačný návrh; V-5 Doložka civilnej ochrany; Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
Územný plán zóny Košice, Obytná zóna - Domino II; Textová časť; V-1 Širšie vzťahy; V-2 Komplexný urbanistický a dopravný návrh; V-3 Technická infraštruktúra - vodné hospodárstvo; V-4 Technická infraštruktúra - energetika a telekomunikácie; V-5 Regulačný výkres; V-6 Doložka civilnej ochrany; V-7 Schéma verejnoprospešných stavieb
Územný plán zóny Obytná zóna Grot - IV, Textová časť, V-01 Širšie vzťahy, V-02 Komplexný urbanistický návrh, V-03 Vodné hospodárstvo, V-04 Energetika, V-05 Regulačný výkres, V-06 Doložka civilnej ochrany a V-07 Schéma záväzných častí a VPS
Územný plán zóny Obytná zóna Pavlova hora - Košická Nová Ves Textová časť V1 - Širšie vzťahy V2 - Komplexný urbanistický návrh V3 - Návrh dopravy V4 - Vodné hospodárstvo V5 - Energetika a telekomunikácie V6 - Regulačný výkres V7 - Doložka civilnej ochrany V8 - Schéma záväzných častí a VPS V9 - Urbanistický detail
Územný plán zóny Košice - Šebastovce Textová časť V1 - Širšie vzťahy V2 - Komplexné urbanistické a dopravné riešenie V3 - Technická infraštruktúra V4 - Regulačný výkres s vyznačením VPS V5 - Doložka civilnej ochrany
Širšie vzťahy ,komplexný urbanistický návrh, návrh technickej infraštruktúry- voda ,kanál a elektrika, plyn , regulačný výkres, CO doložka ,schéma záväzných častí a záväzná časť – stav zmien a doplnkov júl 2018 schválené júl 2021

ÚPN-Z Barca

29.11.2018
Komplexný urbanistický návrh , návrh technickej infraštruktúry a záväzná časť- stav zmien a doplnkov september 2018
Širšie vzťahy, Komplexný urbanistický návrh a návrh dopravy, regulačný návrh, návrh technickej infraštruktúry , schéma záväzných častí a verejnoprospešné stavby, CO doložka, záväzná časť, zastaviteľnosť územia s doporučenými sanačnými prvkami , a príloha IG prieskum územia
Širšie vzťahy, komplexný urbanistický návrh, verejná dopravná vybavenosť ,verejná technická vybavenosť, priestorová a funkčná regulácia územia, vymedzenie regulovaných priestorov, CO doložka a záväzná časť
Širšie vzťahy, komplexný urbanistický návrh a riešenie dopravy, návrh technickej infraštruktúry, regulačný výkres ,CO doložka, schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb a záväzná časť- regulatívy priestorového usporiadania územia
Komplexný urbanistický návrh a návrh dopravy, spojený výkres návrhu technickej infraštruktúry a regulatívy priestorového usporiadania územia, stav zmien a doplnkov marec 2018
Širšie vzťahy, komplexný urbanistický návrh, verejná dopravná vybavenosť ,verejná technická vybavenosť, priestorová a funkčná regulácia územia, vymedzenie regulačných priestorov, CO doložka, schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb a záväzná časť
Širšie vzťahy, Komplexný urbanistický návrh a návrh dopravy, návrh Technickej infraštruktúry - vodné hospodárstvo a energetika, CO doložka a Schéma záväzných častí a verejnoprospešné stavby stav zmien a doplnkov október 2017

Predošlá strana