Prejsť na obsah

Články - Životné prostredie

Zoznam aktuálnych článkov

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 17.06.2024 mu bolo ako dotknutej obci do elektronickej schránky doručené rozhodnutie, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA zmena navrhovanej činnosti: „Jestvujúce zariadenie na zber odpadov Kostolianska cesta, Košice.“
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 12.06.2024 mu bolo ako dotknutej obci do elektronickej schránky doručené rozhodnutie, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika.“
Zverejnenie údajov a informácií podľa zákona o integrovanej prevencii a Výzva dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania k žiadosti o vydanie integrovaného povolenia pre stavbu: Nová skládka nebezpečných odpadov v areáli U. S. Steel Košice, s.r.o.
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 04.06.2024 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania: „Košice IBC a HS, výstavba objektov.“

Predošlá strana
Ďalšia strana