Prejsť na obsah

Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská 8, Košice

NÁZOV PROJEKTU Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská 8, Košice

LOGO PROGRAMU

     

ODKAZ NA FOND   Tento projekt je spolufinancovaný Fondom na podporu športu

MIESTO REALIZÁCIE   Košice II. , k.ú Grunt, Starozagorská 8

CELKOVÉ NÁKLADY    586 444,43 EUR s DPH
VÝŠKA NFP
VÝŠKA FINANČNEJ PODPORY   381 188,88 EUR

OPERAČNÝ PROGRAM
Fond na podporu športu, Program: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry číslo 2022/002

POSKYTOVATEĽ    Fond na podporu športu
PRIJÍMATEĽ    Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Cieľom projektu je rozvoj a obnova športovej infraštruktúry v meste Košice – modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriská pre malý futbal.

OPIS PROJEKTU
Zámerom projektu je rozvoj a obnova športovej infraštruktúry v meste Košice a zlepšenie technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry s cieľom zlepšiť podmienky pre realizáciu športových činností vrcholového športu, športu mládeže vrátane zdravotne postihnutých športovcov. Predkladaný projekt rieši modernizáciu atletického oválu spolu s dráhou pre skok do diaľky, doskočiskom a osvetlením. Vo vnútri ovalu bude vybudované ihrisko s umelou trávou pre malý futbal a oplotením, ktoré bude slúžiť zároveň ako ochranná sieť. Predmetom projektu je aj modernizácia sedenia a multifunkčného ihriska. Projekt bude realizovaný v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou, ktorá bola vypracovaná autorizovanou osobou a zároveň v súlade s vyhláškou s technickými požiadavkami vyhlášky 532/2002 Z.z. o bezbariérovom prístupe osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu Realizáciou projektu prispejeme k rozvoju športovej kultúry v regióne a zlepšíme podmienky pre športové aktivity.

AKTIVITY PROJEKTU
Obnova, modernizácia a výstavba novej športovej infraštruktúry

VÝSTUPY PROJEKTU
Zmodernizovaný atletický ovál a vybudované ihrisko pre malý futbal

ZAČIATOK REALIZÁCIE    07/2023
UKONČENIE REALIZÁCIE    06/2024
TYP PROJEKTU    Investičný
FÁZA REALIZÁCIE    realizácia

/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EU/