Prejsť na obsah

Oznámenie o prerokovaní - Návrh Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Barca, Zmeny a doplnky č. 10/2023“ - Verejná vyhláška

Mesto Košice, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 a § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, oznamuje verejnosti v súlade s § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 stavebného zákona verejné prerokovanie Návrhu Územnoplánovacej dokumentácie

„Územný plán zóny Barca, Zmeny a doplnky č.10/2023“

Do návrhu je možné nahliadnuť na Útvare hlavného architekta Magistrátu mesta Košice, na Miestnom úrade MČ Košice – Barca v pracovných dňoch 8:00 - 15:00 hod. a na www.kosice.sk.

Verejné prerokovanie návrhu Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Barca, Zmeny a doplnky č.10/2023“ s odborným výkladom spracovateľa v zmysle ustanovení §23 ods. 1 stavebného zákona sa uskutoční dňa 29.11. 2023 o 16.00 hod. na Magistráte mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice v zasadačke č. D310.

Verejnosť je oprávnená podať písomné pripomienky k Návrhu Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Barca, Zmeny a doplnky č.10/2023“ v zmysle § 22 ods. 1 stavebného zákona do 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Na pripomienky doručené po tejto lehote sa neprihliadne.