Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na MŠ Hrebendova 5, Košice - učiteľ

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste :
 
Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola, Hrebendova 5, 040 11 Košice
Kontakt:  0907 900 120 , mshrebendova5@gmail.com
 
Počet voľných pracovných miest:  1
 
Predpokladaný dátum nástupu :  01.04.2024
 
Kategória pedagogického zamestnanca:  učiteľ
 
Podkategória pedagogického zamestnanca:  učiteľ materskej školy
 
Kvalifikačné predpoklady:
podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
 
Iné predpoklady:
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • komunikačné a organizačné schopnosti
 • flexibilita a kreativita
 • motivácia k práci s obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych lokalít,
 • disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, nekonfliktnosť
 • znalost rómskeho jazyka vítaná
 
 
Platové náležitosti: v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.  
 
Zoznam požadovaných dokladov:
 • Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Profesijný životopis
 • Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov
 
Iné požiadavky  po vyzvaní:
 • Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti
 • Bezúhonnosť
 • Ovládanie štátneho jazyka
 
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
Požadované doklady s označením „Výberové konanie – Učiteľka MŠ“ zašlite najneskôr do 18.03.2024 na e-mailovú adresu : mshrebendova5@gmail.com, na poštovú adresu:  Materská škola, Hrebendova 5, 040 11  Košice  alebo doručte osobne do materskej školy.
 
Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.
 
Kontaktné informácie :
Materská škola Hrebendova 5, Košice
Bc. Marianna Krankusová , riaditeľka MŠ
Kontakt : 0907 900 120
               
 
Košice, 06.03.2024                                                                      
 
Bc. Marianna Krankusová
riaditeľka MŠ