Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na ZŠ Masarykova 19/A, Košice - učiteľ

V zmysle § 84 ods.1 zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:
 
Názov a adresa  zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Masarykova 19/A,
                                                          040 01 Košice
 
Kontakt: 055/ 62 219 56, 0911 904 950, zsmasarykova@zsmasarykova.sk
 
Kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ/ka
 
Podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ/ka druhého stupňa základnej školy s aprobáciou ruský jazyk, informatika a technika
 
Kvalifikačné predpoklady: v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Vyhlášky MŠ SR č. 01/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 
Zoznam požadovaných dokladov:
  1. žiadosť o prijatie do zamestnania,
  2. profesijný životopis a motivačný list,
  3. súhlas so spracovaním osobných údajov.
 Po vyzvaní po osobnom pohovore predložiť ďalšie doklady:
  1. lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti pedagogického zamestnanca,
  2. doklady o nadobudnutom vzdelaní (kópia),
  3. odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
Platové podmienky: v zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (od 1161,50 € - 6. platová tarifa, 1. pracovná trieda - začínajúci pedagogický zamestnanec; do 1589,00 € - 9. platová tarifa,1. pracovná trieda – pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou + dĺžka započítanej praxe)
 
Iné doplňujúce údaje: nástup 1.5.2024 (predbežne na zastupovanie na 2 mesiace)
 
Všetky potrebné dokumenty je potrebné zaslať poštou, e-mailom, prípadne doručiť osobne  do 12.4.2024.
 
Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov, výberové konanie sa uskutoční koncom júla, začiatkom augusta.
 
 
V Košiciach 13.03.2024                                                       
 
PaedDr. Radoslav Lukács
riaditeľ školy