Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na ZŠ Mateja Lechkého, Košice - vychovávateľ

V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:
 
Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola Mateja Lechkého, Lechkého 4, 040 23 Košice
 
Kontakt:
055/644 40 58
zslechkeho@gmail.com
 
Kategória pedagogického zamestnanca:             
Učiteľ pre materské školy a vychovávateľstvo
 
Kvalifikačné predpoklady:
V súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Vyhlášky MŠ SR č. 01/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
 
Platové podmienky:
V zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky započítanej praxe.
 
Zoznam požadovaných dokladov:
  1. žiadosť o prijatie do zamestnania,
  2. profesijný životopis a motivačný list,
  3. súhlas so spracovaním osobných údajov.
 
Po vyzvaní po osobnom pohovore predložiť ďalšie doklady:
  1. lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti pedagogického zamestnanca,
  2. doklady o nadobudnutom vzdelaní (kópia),
  3. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač požiadal žiadosť o odpis z registra trestov (§ 9 ods. (1) a § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) nie staršie ako 3 mesiace.
 
Iné doplňujúce údaje:
Nástup do zamestnania : 26.08.2024
Pracovný pomer na dobu určitú: do  31.08.2025
Pracovný úväzok: 80 %
 
Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor vybraných uchádzačov.                                                                        
 
 
RNDr. Erika Račková
riaditeľka školy