Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto na ZŠ Trebišovská 10, KE - špeciálny pedagóg

V zmysle zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

Začiatok pracovného pomeru od 8. januára 2024
Špeciálny pedagóg

Kategória
Špeciálny pedagóg

Kvalifikačné predpoklady
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Platové podmienky
V zmysle zákona č. 553/2009 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady
- žiadosť,
- životopis,
- súhlas so spracovaním osobných údajov,
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní.

Všetky doklady je potrebné doručiť e-mailom, alebo osobne
do 19. decembra 2023 na riaditeľstvo školy ZŠ Trebišovská 10.

Košice 11.12.2023

Mgr. Peter Fábry – riaditeľ školy