Prejsť na obsah

Amfiteáter - multifunkčná hala

NÁZOV PROJEKTU Amfiteáter - multifunkčná hala
LOGO PROGRAMU Logo ROP Logo EÚ
ODKAZ NA FOND Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA
"Investícia do vašej budúcnosti"
 
MIESTO REALIZÁCIE Košice - mesto
 
CELKOVÉ NÁKLADY 1 019 520,79 €
 
VÝŠKA NFP 847 259,30 €
 
OPERAČNÝ PROGRAM Regionálny operačný program, Prioritná os 7, Opatrenie 7.1
 
POSKYTOVATEĽ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
v zastúpení: Ministerstvo kultúry SR
 
PRIJÍMATEĽ Mesto Košice
 
SÍDLO PRIJÍMATEĽA Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Západ
 
CIEĽ PROJEKTU Rozvoj kultúry a umenia modernizáciou kultúrnej infraštruktúry, zvýšenie počtu a kvality služieb v oblasti kultúry v súvislosti s projektom EHMK.
 
OPIS PROJEKTU Amfiteáter v Košiciach s kapacitou 12 000 divákov bol postavený v roku 1954 a bol známy v celom regióne. S rozvojom informačných technológií a novým životným štýlom amfiteáter postupne chátral, aj z dôvodu neinvestovania do obnovy.
Technickým zhodnotením amfiteátra mesto Košice dosiahne vytvorenie nových a kvalitnejších služieb v oblasti kultúry, umenia a filmového segmentu pre cieľové skupiny. Jeho kapacita a jedinečnosť s novými prvkami debarierizácie ho predurčuje stať sa moderným priestorom pre usporadúvanie kultúrnych podujatí - koncerty, divadelné vystúpenia, filmové festivaly, tanečné vystúpenia a folklórne festivaly s možnosťou celoročnej prevádzky. Projekt rieši najmä opravu dreveného pódia a jeho prestrešenie, revitalizáciu sedadiel, bezbariérový vstup a výstup. Dôjde k úprave priestorov pre účinkujúcich a modernizácií toaliet pre účinkujúcich a návštevníkov. Za účelom sprístupnenia priestorov amfiteátra širokej verejnosti aj mimo konaných podujatí projekt počíta s osadením nových lavičiek. Súčasťou projektu je obnova technického vybavenia na premietanie, ozvučenia a osvetlenia amfiteátra, čo znásobí jeho využiteľnosť a kvalitu poskytovaných služieb požadovaných cieľovými skupinami.
 
AKTIVITY PROJEKTU
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie
  • Verejné obstarávanie
  • Obnova, rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov v súvislosti s projektom EHMK v záujme ich využitia na kultúrno - spoločenské účely, rozvoj kultúry, umenia a kultúrno - poznávacieho cestovného ruchu a s tým spojené obstaranie vybavenia, vrátane IKT vybavenia Amfiteátru.
VÝSTUPY PROJEKTU
  • rekonštrukcia hlavného vstup do areálu amfiteátra,
  • úprava javiska a orchestriska, úprava hľadiska, kabeláž pre videoprojekciu,
  • úprava zázemia pre personál a návštevníkov,
  • WC pre imobilných a rampa,
  • oprava spevnených plôch,
  • nová video technológia a ozvučenie areálu
 
ZAČIATOK REALIZÁCIE 07/2012
 
UKONČENIE REALIZÁCIE 12/2012
 
TYP PROJEKTU Investičný
 
FÁZA REALIZÁCIE Projekt ukončený
 
FOTODOKUMENTÁCIA:
 

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE


/Zdroj: referát projektov EÚ MMK/