Prejsť na obsah

Často kladené otázky (FAQ)

V našej práci sa stretávame s rôznymi otázkami a sme pripravení na ne odpovedať. Sú však otázky, na ktoré odpovedáme často - a práve odpovede na tieto otázky nájdete na tejto stránke. Pre prehľadnosť sme ich rozdelili do 3 kategórií:

 


Územné plánovanie

 

Čo je územný plán a na čo slúži?

Územný plán je spoločenská dohoda o využití určitého územia. Územný plán mesta Košice (oficiálne nazvaný „Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice“, skrátene ÚPN-HSA) schvaľuje mestské zastupiteľstvo ako všeobecne záväzné nariadenie.

 

Ďalšie informácie o procese jeho tvorby ako aj podrobnejšie informácie je možné nájsť v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a z neho vychádzajúcich vyhláškach alebo aj na Čo je to územný plán | UzemnePlany.sk

 

Aký je rozdiel medzi územným plánom mesta a územným plánom zóny?

Územný plán mesta Košice (Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, skrátene ÚPN-HSA) rieši celé územie mesta. Navrhnutý je v mierke 1 : 10 000, t.j. 1 cm na mape reprezentuje 100 m v skutočnosti. Graficky sa preto zaoberá plochami, nie jednotlivými pozemkami a jeho cieľom je skoordinovať funkčné využitie územia, dopravnú, technickú aj zelenú infraštruktúru, stanoviť priestorové regulatívy a intenzitu využitia územia tak, aby život v meste bol dlhodobo udržateľný. 

Územný plán zóny (ÚPN-Z) upravuje využitie konkrétnej časti územia mesta (napr. mestskej časti), pričom vychádza z územného plánu mesta a reguluje využitie jednotlivých pozemkov v rámci riešeného územia. Sú spracované v mierke 1 : 2 000 (1 cm predstavuje 20 m) alebo 1 : 1 000 (1 cm predstavuje 10 m). Na území mesta Košice k 1. aprílu 2021 platilo 21 územných plánov zóny. 

 

Všetky územné plány zón sú zobrazené v aplikácii Gisplan po zvolení príslušnej vrstvy sa na mape mesta zobrazí príslušný územný plán zóny.

Viac všeobecných informácií tu: Ako čítať územný plán | UzemnePlany.sk 

 

Čo môžem postaviť na svojom pozemku? Kde nájdem informácie o mojom pozemku?

Základnú informáciu o možnostiach výstavby určuje územný plán mesta Košice - Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice (skrátene ÚPN-HSA), ktorý vo viacerých lokalitách spresňuje alebo dopĺňajú územné plány zón. Všetky územné plány zón sú zobrazené v aplikácii Gisplan po zvolení príslušnej vrstvy sa na mape mesta zobrazí príslušný územný plán zóny. Bližšie informácie o týchto dokumentoch sú popísané v samostatnom bode

Možnosti výstavby okrem územného plánu určuje aj stavebný zákon a charakter pozemku (svahovitosť, geologické pomery, záplavy, radónové riziko, nadzemné a podzemné siete, dopravný prístup a pod.), prípadne charakter okolitej zástavby, preto je to vo všeobecnosti ťažké jednoznačne odhadnúť.

 

Tip: Aby ste predišli negatívnemu stanovisku ÚHA, odporúčame stavebný zámer ešte pred vypracovaním projektovej dokumentácie overiť na našom útvare formou žiadosti o územnoplánovaciu informáciu, alebo formou žiadosti o určenie urbanistických a architektonických regulatívov pre výstavbu.

 

Tip: Odporúčame požiadať o radu architekta alebo inžiniera, ktorý sa profesionálne venuje projektovaniu a vyzná sa v územných plánoch mesta Košice.

 

Ako mám postupovať, keď je môj pozemok určený na verejnú zeleň alebo verejnú komunikáciu?

Takáto situácia je spravidla výsledkom nejakého historického vývoja. Pokiaľ nie ste spokojní s možnosťami využitia Vášho pozemku, môžete požiadať o zmenu územného plánu spôsobom opísaným v samostatnom bode.

 

Nie v každej situácii je zmena možná, niektoré pozemky nie sú vhodné na výstavbu z objektívnych dôvodov, ako sú napr. zosuvy, záplavy, hluk a pod. V niektorých prípadoch je pre komunitu na danom území dôležitá funkcia dopravy alebo zelene, napr. v prípade dôležitých ciest, ktorých trasu objektívne nie je možné meniť, chránených území, dôležitých biokoridorov, biocentier a pod. V takom prípade je možné dohodnúť sa s mestom na vzájomnom majetkovom vysporiadaní.

 

Môj pozemok sa nachádza na „bielej ploche“ v územnom pláne. Čo s tým môžem urobiť?

Takzvané „biele plochy“ spravidla označujú v územnom pláne mesta Košice poľnohospodársky využívané územie, v niektorých prípadoch aj územie, o ktorého využití sa uvažovalo, ale zatiaľ do územného plánu nebolo začlenené (v legende označené ako “územná rezerva”). Tieto plochy je možné využívať len v súlade s ich doterajším legálnym využitím, nie je na nich možná výstavba.

 

Pokiaľ máte záujem o zmenu ich využívania môžete požiadať o zmenu územného plánu spôsobom opísaným v samostatnom bode

Ako môžem navrhnúť zmenu v územnom pláne mesta alebo v územnom pláne zóny?

Žiadosť o zmeny a doplnky územného plánu mesta alebo zóny musí obsahovať tieto informácie:

 • kontaktné údaje žiadateľa,
 • identifikácia územného plánu na ktorý sa má žiadosť vzťahovať,
 • identifikácia územia na ktorý sa má žiadosť vzťahovať,
 • popis zmien, ktoré majú byť zapracované,
 • popis dôvodov, pre ktoré má byť zmena realizovaná.

 

Mesto je povinné pravidelne preskúmavať územné plány a najmenej raz za 4 roky vyhodnotiť ich aktuálnosť. Zmeny územného plánu musia byť v súlade s jeho zadaním, podľa ktorého sa tvoril územný plán mesta a zóny, najmä s jeho hlavnými cieľmi. V prípade, že sa zmenili potreby obyvateľov tak výrazne, že už nie sú v súlade so jeho zadaním, je potrebné zabezpečiť namiesto zmien a doplnkov nový územný plán mesta alebo zóny.

 

Zmeny nie sú vynútiteľné, ale mali by byť riadne odôvodnené zmenou územno-technických, hospodárskych alebo sociálnych predpokladov, z ktorých sa vychádzalo pri schvaľovaní územného plánu. Dôvodom na zmenu územného plánu tiež môže byť zmena nadradenej dokumentácie (napr. územného plánu kraja) alebo potreba umiestniť verejnoprospešnú stavbu.

 

Ako vyzerá proces spracovania zmien a doplnkov v územnom pláne mesta alebo zóny?

Celý proces možno zjednodušene rozdeliť do 6 bodov:

1.   Zber požiadaviek na zmeny a doplnky

Požiadavky na zmenu alebo doplnenie územných plánov ÚHA vyhodnocuje až po uplynutí dlhšieho obdobia - spravidla min. 1 rok - aby všetky požiadavky bolo možné vyhodnotiť vo vzájomných súvislostiach.

2.   Interný hodnotiaci proces požiadaviek

Každá z požiadaviek prejde interným hodnotiacim procesom, kde sa posudzuje vhodnosť navrhovaných zmien a doplnkov a taktiež ich dôsledky a dopady na rôzne oblasti života v území (napr. na technickú a dopravnú infraštruktúru). 

V prípade potreby môže byť žiadateľ vyzvaný na doplnenie podkladov, v komplikovanejších prípadoch aj o vyhotovenie overovacej štúdie, ktorá preverí navrhované zmeny a doplnky v ich celej komplexnosti (dopravná, technická, sociálna aj zelená infraštruktúra).

3.   Schválenie balíka zmien a doplnkov

Zmeny a doplnky, ktoré budú vyhodnotené ako vhodné sa zaradia do balíka zmien a doplnkov. Vedenie mesta alebo mestské zastupiteľstvo následne rozhodne o začatí procesu ich zapracovania do príslušného územného plánu..

4.   Obstaranie a spracovanie konceptu

V prípade, že sa balík schváli, začne sa verejné obstarávanie na spracovateľa a obstarávateľa územnoplánovacej dokumentácie. 

Obstarávateľ zastrešuje administratívne procesy vyplývajúce zo stavebného zákona, tvorbu zadania ako aj proces pripomienkovania zmien a doplnkov územného plánu. Zadanie následne schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

Spracovateľ na základe zadania a príp. prieskumov a rozborov vypracuje koncept na základe zadania.

5.   Verejné prerokovanie a pripomienkovanie návrhu

Spracovaný koncept je predstavený verejnosti v rámci verejného prerokovania na ktorý nadväzuje proces jeho pripomienkovania. 

V rámci pripomienkovania sú oslovené štátne inštitúcie, správcovia inžinierskych sietí a ďalšie dotknuté fyzické a právnické osoby. Pripomienkovať však môže každý občan, aj bez vzťahu k riešenému územiu. Všetky zozbierané pripomienky obstarávateľ následne vyhodnotí. Neakceptované pripomienky sa opätovne prerokujú s ich odosielateľmi. Spracovateľ na základe vyhodnotenia vypracuje návrh zmien a doplnkov územného plánu, resp. územného plánu. 

Po ukončení týchto procesov Okresný úrad skontroluje proces prípravy územného plánu.

6.   Schválenie návrhu

Po úspešnom ukončení procesov zastrešených obstarávateľom a spracovateľom zmien a doplnkov, resp. územného plánu, je tento návrh predložený na schválenie mestskému zastupiteľstvu. 

Ak mestské zastupiteľstvo predložený návrh územného plánu schváli, prebehne jeho formálna úprava, podpis zo strany primátora a jeho distribúcia na stavebné úrady. Následne, po uplynutí potrebných lehôt začína platnosť územného plánu, resp. jeho aktualizácie. 

Proces od zverejnenia Oznámenia o zmenách a doplnkoch až po začiatok ich účinnosti trvá približne 1 rok.

 


Informácie poskytované ÚHA

 

Aké informácie poskytuje ÚHA?

Oddelenie ÚHA poskytuje, resp. sprostredkúva, tieto služby:

 • poskytnutie analógových a digitálnych, textových a grafických podkladov pre študentské práce,
 • poskytnutie analógových a digitálnych, textových a grafických podkladov subjektom so zmluvným vzťahom s mestom a pod.,
 • informácie o názvoch ulíc, námestí a verejných priestranstiev, resp. zasielanie podnetov a návrhov na ich určenie alebo zmenu,
 • zasielanie podnetov a návrhov na bezbariérovú mapu mesta.

 

Vzory žiadostí v papierovej podobe nájdete na stránke Formuláre a žiadosti alebo v Kancelárii prvého kontaktu na magistráte.

 

Poskytne mi ÚHA vytýčenie inžinierskych sietí?

Útvar hlavného architekta mesta Košice nedisponuje informáciami o presnom vedení všetkých inžinierskych sietí na území mesta, preto takéto služby neposkytuje. S požiadavkou o vytýčenie inžinierskych sietí sa treba obrátiť na správcov inžinierskych sietí ako napríklad:

 • vodovody a kanalizácie,
 • elektrické vedenie,
 • rozvody plynu.
 • rozvody tepla,
 • rozvody verejného osvetlenia,
 • rozvody telekomunikačných a internetových sietí.

 

V územnom pláne však nájdete informácie o vedení najdôležitejších vodovodných, kanalizačných, elektrických, plynových a tepelných sietí, v menšej mierke aj v existujúcich územných plánoch zón.

 

Kde nájdem informácie o verejnej zeleni?

Záväznými dokumentmi, ktorý definuje plochy pre verejnú zeleň sú územný plán mesta a územné plány zón

Základný dokument popisujúci zeleň v meste je Miestny územný systém ekologickej stability

Podrobnejšie informácie o existujúcej zeleni v Košiciach ako aj o možnostiach jej rozvoja sú v urbanistickej štúdii Mestská zeleň.

 

Kde nájdem informácie o výtvarných dielach vo verejnom priestore?

Informácie o výtvarných dielach vo verejnom priestore je možné si vyžiadať prostredníctvom formuláru Informovanie o pamätihodnostiach obce na Portáli elektronických služieb mesta Košice.

 

Kde nájdem informácie o historických názvoch ulíc?

Informácie o historických názvoch ulíc, námestí a iných verejných priestranstiev nájdete na stránke mesta v časti Katalóg ulíc.

 


Stanoviská vydávané ÚHA

 

Aké stanoviská vydáva ÚHA?

V súčasnosti Útvar hlavného architekta vydáva tri základné druhy stanovísk:

 • územnoplánovacia informácia,
 • architektonické a urbanistické regulatívy pre výstavbu,
 • záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii k územnému konaniu/k spojenému územnému a stavebnému konaniu.

 

Žiadosti o územnoplánovaciu informáciu a architektonické a urbanistické regulatívy pre výstavbu je možné si vyžiadať prostredníctvom formulárov na Portáli elektronických služieb mesta Košice:

 

Vzory žiadostí v papierovej podobe nájdete na stránke Formuláre a žiadosti alebo v Kancelárii prvého kontaktu na magistráte.

 

Čo potrebujem k získaniu územnoplánovacej informácie?

Ak chcete vedieť v akej funkčnej ploche sa pozemok nachádza a na aký účel slúži, je potrebné požiadať o územnoplánovaciu informáciu. Ide spravidla o jednoduché stanovisko, ktoré obsahuje základné informácie z územného plánu mesta, resp. z územného plánu príslušnej zóny.

 

Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie môže podať akákoľvek osoba bez nutnosti preukazovať vzťah k uvádzaným parcelám.

 

Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie je možné si podať aj prostredníctvom formuláru Vydávanie územnoplánovacej informácie na Portáli elektronických služieb mesta Košice. Vzory žiadosti v papierovej podobe nájdete na stránke Formuláre a žiadosti alebo v Kancelárii prvého kontaktu na magistráte.

 

Čo potrebujem k získaniu architektonických a urbanistických regulatívov pre výstavbu?

Ak ste rozhodnutí stavať, pred vypracovaním projektovej dokumentácie odporúčame požiadať o určenie architektonických a urbanistických regulatívov. Ide o podrobnejšie stanovisko, ktorá obsahuje záväznú reguláciu územia - výňatok z územnoplánovacej dokumentácie vzťahujúcej sa na dopytované parcely, resp. odkaz na záväznú reguláciu územia.

 

Tento druh vyjadrenia slúži najmä ako podklad pre projektanta na preukázanie súladu zámeru alebo projektovej dokumentácie s územným plánom mesta a s príslušným územným plánom zóny v zmysle vyhlášky č. 453/2000 Z. z.

 

Žiadosť o určenie architektonických a urbanistických regulatívov pre výstavbu je možné si podať aj prostredníctvom formuláru Určenie architektonických a urbanistických regulatívov pre výstavbu na Portáli elektronických služieb mesta Košice. Vzory žiadosti v papierovej podobe nájdete na stránke Formuláre a žiadosti alebo v Kancelárii prvého kontaktu na magistráte.

 

Čo potrebujem k získaniu záväzného stanoviska k projektovej dokumentácii?

Územný plán definuje v záväzných aj smerných častiach (výkresy a textová časť) územno-technické, urbanistické, architektonické a environmentálne požiadavky na umiestňovanie stavieb a ich projektovanie a uskutočňovanie zákon č. 200/2022 z.z. o územnom plánovaní.

 

Môže ísť o požiadavky na urbanistickú štruktúru, kompozíciu, osnovu, odstupy od biokoridorov, ochranných pásiem a pod., či rôzne iné. Podľa charakteru a typu stavby, jej umiestnenia a pod. je potrebné v projektovej dokumentácii preukázať splnenie, resp. dodržanie urbanisticko-kompozičných zásad (urbanistická štruktúra a intervenčné zásahy do nej), dopravno-urbanistických, krajinno-kompozičných a iných zásad uvedených v záväznej časti príslušného územného plánu. Je povinnosťou projektanta, navrhovateľa či stavebníka, aby v podkladoch predkladaných na posúdenie odborným referátom alebo stavebnému úradu, komplexne preukázali súlad navrhovaných zámerov so všetkými relevantnými požiadavkami územného plánu vzťahujúcimi sa k danej stavbe.

 

Údaje o súlade návrhu s územným plánom a s príslušným územným plánom zóny musia obsahovať, okrem iného aj nasledovné údaje o navrhovanej stavebnej činnosti, riešenom území a dotknutom urbanistickom bloku:

 1. vyhodnotenie regulatívov intenzity využitia (koeficient zastavanosti, koeficient zelene, a pod.) celého urbanistického bloku - súčasný stav,
 2. vyhodnotenie regulatívov intenzity využitia (koeficient zastavanosti, koeficient zelene, a pod.) celého urbanistického bloku s navrhovaným zámerom - navrhovaný stav,
 3. vyhodnotenie regulatívov intenzity využitia (koeficient zastavanosti, koeficient zelene, index podlažných plôch) iba riešeného územia s navrhovaným zámerom - navrhovaný stav,
 4. vyhodnotenie súladu navrhovaného zámeru so záväznou reguláciou využitia (porovnanie požadovaných, súčasných a navrhovaných hodnôt).

 

Kedy bude vybavená moja žiadosť? Aké sú lehoty na vybavenie mojej žiadosti?

Orgán územného plánovania príslušný na vydanie záväzného stanoviska vydá na žiadosť stavebníka podanú do 31. marca 2025 záväzné stanovisko v lehote do 90 dní, ak ide o stavbu dopravnej infraštruktúry, stavbu technickej infraštruktúry, stavbu jadrových zariadení, stavbu súvisiacu s jadrovým zariadením a stavbu významnej investície, inak v lehote do 60 dní od doručenia žiadosti stavebníka.

 

Zaregistrovali ste moju žiadosť? Ako si môžem skontrolovať stav mojej žiadosti?

Pokiaľ je žiadosť podaná prostredníctvom Portálu elektronických služieb mesta Košice alebo poštou, resp. cez podateľňu, bude do niekoľkých pracovných dní od jej doručenia zaregistrovaná.

 

Mesto momentálne neposkytuje možnosť elektronického sledovania procesu vybavenia žiadosti.Jediný spôsob je kontaktovanie ÚHA prostredníctvom kontaktov uvedených na stránke Územné plánovanie.

 

Dostal som negatívne stanovisko od ÚHA. Čo s tým môžem urobiť?

V prípade, že ste od ÚHA obdržali negatívne stanovisko k predloženej projektovej dokumentácii, je potrebné ju prepracovať podľa našich pripomienok uvedených v stanovisku tak, aby riešenie návrhu bolo v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, právnymi a technickými predpismi. Prípadné nejasnosti je možné konzultovať so zamestnancami oddelenia, ktorí sú uvedení v hlavičke stanoviska.

 

Tip: Aby ste predišli negatívnemu stanovisku ÚHA, odporúčame stavebný zámer ešte pred vypracovaním projektovej dokumentácie overiť na našom útvare formou žiadosti o územnoplánovaciu informáciu, alebo formou žiadosti o určenie urbanistických a architektonických regulatívov pre výstavbu.