Prejsť na obsah

Dôležité informácie pre občanov

Delikty, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v dennom živote

 

Čo robiť v prípade, ak ste svedkom protiprávneho konania? V kritickej situácii častokrát nevieme, ako správne postupovať. Mestská polícia mesta Košice (ďalej len MsP) Vám chce priblížiť tie delikty, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v bežnom živote a teda sa s nimi môže stretnúť prakticky ktokoľvek z nás. Veríme, že aj Vám záleží na tom, aby sa ľudia v uliciach nášho mesta cítili bezpečne a poukázanie na akýkoľvek nežiadúci jav k tomu môže výrazne prispieť.

Situácia, ktorú uvidíte alebo sa v nej priamo ocitnete môže byť veľmi dynamická. V záujme rýchleho zásahu je potrebné okamžite telefonicky kontaktovať pracovníka operačného strediska MsP na telefónnom čísle 159. Mailovú komunikáciu je vhodné použiť vtedy, ak chcete upozorniť na tzv. statické nedostatky vo vašom okolí, prípadne si potrebujete overiť, či už bol takýto defekt zaznamenaný hliadkami MsP.

 

Najčastejšie sa vyskytujúce druhy protiprávnych konaní:

 1. Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/20220801.html#paragraf-49

    § 49

Dopustí sa ten, kto napr.:

 • inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech,
 • inému sa vyhráža ujmou na zdraví (v prípade nebezpečného vyhrážania napr. smrťou

pôjde o podozrenie z trestného činu),

 • inému ublíži na zdraví (PN do 7 dní vrátane),
 • iného nepravdivo obviní z priestupku,
 • inému robí schválnosti alebo sa akokoľvek inak hrubo správa (rôzne susedské spory).

 

 1. Priestupky proti verejnému poriadku

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/20220801.html#paragraf-47.odsek-1

    § 47, § 48

Dopustí sa ten, kto napr.:

 • poruší nočný pokoj (22-06),
 • vzbudí verejné pohoršenie (napr. vulgárne nadávanie na verejnosti, obzvlášť pred malými deťmi, vykonávanie potreby na verejnosti, obťažujúce a vulgárne správanie zo strany neprispôsobivých osôb a pod.),
 • znečistí verejné priestranstvo (napr. odhodením ohorku od cigarety na zem a pod.).

 

 1. Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/20220801.html#paragraf-22

Dopustí sa ten, kto napr.:

 • ako vodič nerešpektuje všeobecné ustanovenia alebo dopravné značenie o zákaze zastavenia alebo státia podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (najčastejšie ide o porušenie ustanovenia § 23, § 25 alebo § 52).

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/20220801.html#paragraf-25

 

 1. Priestupky proti majetku

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/20220801.html#paragraf-50

Podmienkou je úmyselne spôsobenie škody na cudzom majetku, ktoré môže mať formy napr.:

Krádež – kto sa zmocní cudzej veci s úmyslom si ju natrvalo prisvojiť resp. ponechať a spôsobí tak inému škodu do 266 eur vrátane. Ak páchateľ krádežou spôsobí inému škodu nad 266 eur alebo ak krádež spácha vlámaním, dopustí sa tým trestného činu.

Podvod – kto iného úmyselne uvedie do omylu a spôsobí mu tak škodu do 266 eur vrátane. Pri škode nad 266 eur už pôjde o trestný čin.

Poškodzovanie cudzej veci –kto inému úmyselne poškodí alebo zničí vec a spôsobí mu tak škodu do 266 eur vrátane. Ak páchateľ úmyselným poškodením alebo zničením veci spôsobí inému škodu nad 266 eur, dopustí sa tým trestného činu.

 

  1. Priestupky na úseku životného prostredia

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/20220801.html#paragraf-45

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20230101#paragraf-115

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/543/#paragraf-92

Priestupku sa dopustí ten, kto porušením príslušných právnych noriem napr. zhorší životné prostredie.

Často ide o prípady nedovoleného výrubu drevín, nedovoleného nakladania s odpadom (napr. vyberanie odpadu z kontajnerov neprispôsobivými občanmi) a taktiež o prípady zriaďovania ,,čiernych,, skládok rôzneho druhu odpadu.

 

 1. Vozidlá a staré vozidlá (vraky)

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20230101#paragraf-60

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20230101#paragraf-67

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20230101#paragraf-109

Priestupku podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sa dopustí držiteľ vozidla, ktoré svojím vzhľadom narúša estetický vzhľad obce (vozidlá sú obrastené trávou, majú sfúknuté pneumatiky a pod.) alebo jeho technický stav je natoľko nevyhovujúci (napr. rozbité okná, vytekajúce kvapaliny, prehrdzavená karoséria), že tieto vozidlá priamo ohrozujú alebo poškodzujú životné prostredie.

 

 1. Priestupky na úseku držania psov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/282/#paragraf-7

https://www.kosice-dh.sk/podmienky-drzania-psov-a22-605

Priestupku sa najčastejšie dopustí osoba, ktorá vedie psa, ak napríklad:

 • nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom,
 • nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
 • neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.

 

Dávame do pozornosti, že na telefonickej linke 159 nám môžete oznamovať aj prípady ak výskytu zatúlaného alebo aj uhynutého zvieraťa.

 

Oznamovanie protispoločenskej činnosti:

Občanom odporúčame, aby nám vyššie uvedené delikty alebo akúkoľvek inú protiprávnu činnosť oznamovali na našej bezplatnej telefonickej linke 159. Protiprávnu činnosť je možné oznámiť aj na našej e-mailovej adrese msp@msp.kosice.sk. Občanov však upozorňujeme, že uvedená e-mailová adresa je k dispozícii iba počas pracovných dní v čase od 7:30 hod. do 15:30 hod. a nie je určená na oznamovanie podnetov, pri ktorých sa vyžaduje okamžitý zásah policajnej hliadky. Z tohto dôvodu občanom odporúčame, aby prípady, keď sú v bezprostrednom ohrození alebo sú svedkom protiprávnej činnosti, kde sa vyžaduje rýchly policajný zásah, oznamovali čo najrýchlejšie a teda telefonicky na linke 159. Po telefonickom oznámení bude na miesto udalosti vyslaná policajná hliadka, ktorá situáciu operatívne v krátkom čase priamo na mieste incidentu preverí a následne aj rozhodne o ďalšom postupe. Občanov tiež vyzývame, aby po telefonickom oznámení, ak to okolnosti dovoľujú, zotrvali na mieste udalosti až do príchodu policajtov a po ich príchode im poskytli svoju svedeckú výpoveď, ktorá je v procese dokazovania v mnohých prípadoch nevyhnutná. Ak má občan obavy, že ho páchateľ spozná, tak svedeckú výpoveď nemusí podávať policajtom priamo na mieste udalosti, ale môže tak urobiť aj dodatočne na ktorejkoľvek stanici mestskej polície. Rôzne formy protispoločenskej činnosti je totiž možné eliminovať iba pri takejto vzájomnej spolupráci slušných občanov a polície.