Prejsť na obsah

Košický hrad - revitalizácia a sprístupnenie arch. náleziska

NÁZOV PROJEKTU Košický hrad - revitalizácia a sprístupnenie archeologického náleziska
LOGO PROGRAMU Logo ROP Logo EÚ
ODKAZ NA FOND Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA
"Investícia do vašej budúcnosti"
 
MIESTO REALIZÁCIE Košice - mesto
 
CELKOVÉ NÁKLADY 1 173 384,69 €
 
VÝŠKA NFP 783 893,35 €
 
OPERAČNÝ PROGRAM Regionálny operačný program, Prioritná os 7, Opatrenie 7.1
 
POSKYTOVATEĽ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
v zastúpení: Ministerstvo kultúry SR
 
PRIJÍMATEĽ Mesto Košice
 
SÍDLO PRIJÍMATEĽA Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Západ
 
CIEĽ PROJEKTU Vytvoriť zázemie pre realizáciu kultúrnych aktivít revitalizáciou košického hradu, rozšíriť a posilniť kultúrnu infraštruktúru v súvislosti s EHMK
 
OPIS PROJEKTU Košický hrad je situovaný severozápadne od Košíc v ich tesnej blízkosti. Jediné písomne správy existujú z konca 13 stor. Je predpoklad, že hrad bol z polovice dostavaný. V okolí hradu sú osadené lavičky, nachádza sa tam ohnisko, informačné tabule s informáciami o Hrade, vrátane náučného chodníka. V blízkosti hradu sa nachádza vyhliadková veža. Celá lokalita hradu je vyhľadávaným priestorom pre oddych, relax v spojitosti s nádychom histórie v prekrásnom prírodnom prostredí.
Projektom vytvoríme zázemie pre realizáciu kultúrnych, spoločenských aktivít, posilníme kultúrnu infraštruktúru. Po revitalizácii archeologického náleziska hradu vzniknú podmienky pre interakciu tradičných podôb umenia s inovatívnou prezentáciou kultúry, histórie a umenia s dopadom na zvýšenie návštevnosti v podporenom zariadení realizáciou projektu EHMK.
 
AKTIVITY PROJEKTU
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie
  • Verejné obstarávanie
  • Stavebné práce: obnova, rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov v súvislosti s projektom EHMK v záujme ich využitia na kultúrno-spoločenské účely, rozvoj kultúry, umenia a kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu a s tým spojené obstaranie vybavenia, vrátane IKT vybavenia
 
VÝSTUPY PROJEKTU
  • konzervácia historických konštrukcií,
  • vytvorenie hradnej scény, javiska, hľadiska a režisérskej kabíny,
  • vybudovanie novej pešej lávky po oboch stranách od vyhliadkovej veže,
  • vybudovanie návštevníckeho centra, detského ihriska, objekty drobnej architektúry,
  • osvetlenie prístupovej cesty, scénické osvetlenie hradieb a lávok resp. vyhliadkových objektov,
  • obnova chodníkov, terénne úpravy zázemia pre kultúrne podujatia.
 
ZAČIATOK REALIZÁCIE 07/2012
 
UKONČENIE REALIZÁCIE 12/2012
 
TYP PROJEKTU Investičný
 
FÁZA REALIZÁCIE Projekt ukončený
 
FOTODOKUMENTÁCIA:
 


/Zdroj: referát projektov EÚ MMK/