Prejsť na obsah

Kunsthalle - rekonštrukcia

NÁZOV PROJEKTU Kunsthalle - rekonštrukcia
LOGO PROGRAMU Logo ROP Logo EÚ
ODKAZ NA FOND Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA
"Investícia do vašej budúcnosti"
 
MIESTO REALIZÁCIE Košice - mesto
 
CELKOVÉ NÁKLADY 8 470 606,46 €
 
VÝŠKA NFP 7 354 502,05 €
 
OPERAČNÝ PROGRAM Regionálny operačný program, Prioritná os 7, Opatrenie 7.1
 
POSKYTOVATEĽ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
v zastúpení: Ministerstvo kultúry SR
 
PRIJÍMATEĽ Mesto Košice
 
SÍDLO PRIJÍMATEĽA Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Západ
 
CIEĽ PROJEKTU Rozvoj kultúry a umenia vytvorením zázemia pre dosiahnutie vyššieho počtu a kvality služieb v oblasti kultúry v súvislosti s projektom EHMK
 
OPIS PROJEKTU Rekonštrukciou nefunkčnej plavárne vznikne moderný kultúrny a výstavný priestor - Kunsthalle, zameraný na medzinárodné výstavy súčasného umenia, objektov a nových médií. Zakomponovaním symbolu vody prostredníctvom tvorby a prezentovania inovatívnych a netradičných foriem
 
AKTIVITY PROJEKTU
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie
  • Verejné obstarávanie
  • Stavebné práce: obnova, rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov v súvislosti s projektom EHMK v záujme ich využitia na kultúrno-spoločenské účely, rozvoj kultúry, umenia a kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu a s tým spojené obstaranie vybavenia, vrátane IKT vybavenia
VÝSTUPY PROJEKTU
  • búracie práce, sanácie, asanácie konštrukcií
  • kompletná rekonštrukcia striech, rekonštrukcia oplotenia
  • kompletná rekonštrukcia bazénového telesa
  • prístavba objektu, preriešenie technického zázemia objektu pre nové funkcie
  • dostavba oplotenia a vybavenie areálu osvetlením a zvukotechnikou
  • realizácia terenného átria
  • terénne a sadové úpravy, nový mobiliár
 
ZAČIATOK REALIZÁCIE 07/2012
 
UKONČENIE REALIZÁCIE 05/2013
 
TYP PROJEKTU Investičný
 
FÁZA REALIZÁCIE Projekt ukončený
 
FOTODOKUMENTÁCIA:
rok 2012
rok 2013


/Zdroj: referát projektov EÚ MMK/