Prejsť na obsah

Lex Ukrajina - Ubytovanie

Informácie pre majiteľov bytov, ktorí poskytli ubytovanie odídencom z Ukrajiny

Povinnosti oprávnenej osoby:

Doručiť na príslušnú MČ  podľa územného obvodu nehnuteľnosti. 
Zoznam príslušných miestnych úradov a informácie o nich nájdete na https://www.esluzbykosice.sk/samosprava .

V termíne do  7. apríla 2022 doručiť na príslušnú MČ:

 1. Zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencovi, pričom prílohou zmluvy musí byť
  1. čestné vyhlásenie oprávnenej osoby, že nájom nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej sa poskytuje ubytovanie odídencovi, nezanikol po vyhlásení mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny výpoveďou prenajímateľa alebo odstúpením prenajímateľa od zmluvy, alebo čestné vyhlásenie oprávnenej osoby, že výpoveď alebo odstúpenie od zmluvy o nájme nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej sa poskytuje ubytovanie odídencovi, po vyhlásení mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny je v súlade so zákonom a nedošlo pri výpovedi alebo odstúpení od zmluvy k porušeniu dobrých mravov a tento nájom nezanikol výpoveďou prenajímateľa podľa § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu,
  2. kópia dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“ alebo s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“. 
   Vzor zmluvy v slovenskom jazyku a v ukrajinskom jazyku bude zverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky https://minv.sk/ a na webovom sídle https://ua.gov.sk/.  Zmluva sa predkladá spolu s prvým Výkazom.
 2. do 5 pracovných dní  vždy po skončení kal. mesiaca, v ktorom sa poskytlo ubytovanie  predloží  príslušnej mestskej časti  Výkaz, ktorého vzor bude zverejnený na webe MVSR https://ua.gov.sk/ , v ktorom bude uvedený počet nocí a ďalšie údaje podľa vzoru – ten sa predkladá na mesačnej báze.

Poznámka: prvýkrát sa predkladá zmluva s prílohami aj výkaz súčasne.

 

Výška príspevku:

Podľa návrhu nariadenia vlády 7€/noc/odídenec starší ako 15 rokov, 3,50€/noc/odídenec/mladší ako 15 rokov maximálne však

 • 1 obytná miestnosť  500 €/kal. mesiac
 • 2 obytné miestnosti 750 €/kal. mesiac
 • 3 obytné miestnosti 1000 €/kal. mesiac
 • 4 a viac obytných miestností  1250 €/kal. mesiac
 • Príspevok je možné poskytnúť aj spätne najviac za 7 nocí poskytovania ubytovania predchádzajúcich dňu poskytnutia dočasného útočiska, najskôr však od 26. 2. 2022

 

Poznámka: Mestá a obce nebudú vyplácať príspevky právnickým osobám, ktoré poskytli ubytovanie odídencom, ak takéto ubytovanie poskytujú na základe živnostenského oprávnenia.

 

Vzory všetkých dokladov a zmluvy o poskytnutí ubytovania nájdete nižšie v odkaze na stránku Ministerstva vnútra SR  - Informácie o príspevku za ubytovanie podľa zákona o azyle:

Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle, Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa (minv.sk)