Prejsť na obsah

Mestská polícia

Znak Mestskej polície

Náčelník mestskej polície:
Ing. Slavomír Pavelčák, PhD.

Zabezpečuje úlohy určené osobitnými predpismi - ochraňuje verejný poriadok, čistotu mesta a chráni majetok mesta a obyvateľov mesta pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím.
Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení mesta a v súlade s platnými všeobecnezáväznými právnymi predpismi vybavuje ich porušenie.
Ukladá sankcie za priestupky, ktorých vybavenie je v jej kompetencii.
Oznamuje príslušným orgánom štátu porušenie právnych predpisov, ktorých vybavenie nie je v kompetencii samosprávy mesta a mestskej polície.

Núdzové volania: 159
 
Kontakt:  
 
Adresa: Trieda SNP48/A, 040 11
Telefón: 00421 55 6419 921
Mobil: 159
Fax:
E-mail: msp@msp.kosice.sk
Web: https://www.kosice.sk/mesto/mestska-policia
 
 
 
Vaše pripomienky, návrhy, sťažnosti a problémy zasielajte na email:   msp@kosice.sk

UPOZORNENIE: E-mailová komunikácia nie je komunikácia ON LINE!
V prípade operatívnych alebo súrnych oznamov volajte číslo 159