Prejsť na obsah

Mestský park - rekonštrukcia a revitalizácia zelene

NÁZOV PROJEKTU Mestský park - rekonštrukcia a revitalizácia zelene
LOGO PROGRAMU Logo ROP Logo EÚ
ODKAZ NA FOND Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA
"Investícia do vašej budúcnosti"
 
MIESTO REALIZÁCIE Košice - mesto
 
CELKOVÉ NÁKLADY 6 881 261,65 €
 
VÝŠKA NFP 5 799 437,21 €
 
OPERAČNÝ PROGRAM Regionálny operačný program, Prioritná os 7, Opatrenie 7.1
 
POSKYTOVATEĽ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
v zastúpení: Ministerstvo kultúry SR
 
PRIJÍMATEĽ Mesto Košice
 
SÍDLO PRIJÍMATEĽA Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Západ
 
CIEĽ PROJEKTU Vytvoriť zázemie pre realizáciu kultúrnych aktivít revitalizáciou mestského parku, rozšíriť a posilniť kultúrnu infraštruktúru v súvislosti s projektom EHMK.
 
OPIS PROJEKTU Mestský park je najväčším mestským parkom v Košiciach, geograficky situovaný medzi železničnou stanicou a historickým centrom mesta. Jeho potenciál zelenej oddychovej zóny je nevyužívaný a slúži len ako tranzitný priestor z autobusovej a vlakovej stanice do centra mesta. Pôvodné funkcie parku stagnujú z dôvodu nefunkčnosti, neadekvátnej vybavenosti a zlého technického zázemia (chodníky, mobiliár). Rekonštrukciou a revitalizáciou zelene sa stane Mestský park vyhľadávaným verejným priestorom pre organizovanie koncertov, divadelných predstavení, festivalov, pouličného umenia, výstav a iných kultúrnych podujatí pod holým nebom. Projekt rieši komplexnú revitalizáciu mestského parku so zameraním na potreby cieľových skupín. Realizáciou projektu bude odstránená nefunkčnosť, zlý technický stav zázemia, dôjde k obnove a doplneniu vybavenosti a vybudovaniu mechanizmov na reguláciu pohybu návštevníkov, čím sa park stane vyhľadávaným miestom pre realizáciu plánovaných kultúrnych aktivít a podujatí. V parku bude zrekonštruované osvetlenie, dopravná infraštruktúra, kultúrne plochy, drobná architektúra, mobiliár a vybudované objekty kultúrnej infraštruktúry.
 
AKTIVITY PROJEKTU
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie
 • Verejné obstarávanie
 • Stavebné práce: úprava a revitalizácia verejných priestranstiev, prvkov, úprava a revitalizácia verejných priestranstiev, prvkov drobnej architektúry, verejnej zelene a rekonštrukcia a dobudovanie miestnej dopravnej infraštruktúry (miestne komunikácie, chodníky, cyklistické trasy, dopravné subsystémy a pod.) vo funkčnej súvislosti s projektom EHMK - Košice 2013
 • Vybavenie
VÝSTUPY PROJEKTU
 • objekt správy parku, objekt vybavenia, oplotenie časti parku,
 • detské ihrisko s výtvarnou stenou,
 • dopravná infraštruktúra, obnova chodníkov,
 • obnova kovového altánku,
 • rekonštrukcia verejného osvetlenia, exteriérový kamerový systém,
 • zavlažovacie potrubie
 • rekonštrukcia historického jazierka, fontána, drobná architektúra, mobiliár, rekonštrukcia mostíkov
 
ZAČIATOK REALIZÁCIE 07/2012
 
UKONČENIE REALIZÁCIE 04/2013
 
TYP PROJEKTU Investičný
 
FÁZA REALIZÁCIE Projekt ukončený
 
FOTODOKUMENTÁCIA:
rok 2012
rok 2013

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE


/Zdroj: referát projektov EÚ MMK/