Prejsť na obsah

Múzeum vila ateliér Mathé - História vzniku

História výstavby a vznik múzea

Múzeum vila ateliér Mathé má z legislatívneho hľadiska status múzejného zariadenia, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. Výstavba vily manželov Jána a Evy Mathéovcov prebiehala medzi rokmi 1975 – 1983. Architektom stavby bol Ing. Michal Baník, s ktorým sochár Ján Mathé spolupracoval. Na architektonických nákresoch sa začalo pracovať už v roku 1974, samotná realizácia stavby začala v roku 1975. Manželia Mathéovci sa do vily nasťahovali v roku 1983, po rokoch strávených v rádovom byte. Vila rodiny Mathé, ktorej súčasťou je aj ateliér košického sochára Jána Mathého sa nachádza v Košiciach na Horolezeckej ulici č. 1, v mestskej časti Košice – Sever. Rodinná vila spolu s ateliérom a jeho obsahom sú evidované ako Národná kultúrna pamiatka v ústrednom zozname pamiatkového fondu pod evidenčným číslom 12148/1. Za národnú kultúrnu pamiatku bola vila vyhlásená v roku 2019. Stavba sa vyznačuje puristickým prevedením čistej hmoty a tvarov a racionálnou kompozíciou, ktorá vychádza zo zlatého rezu. Objekt bol navrhnutý na mieru manželov Mathéovcov, a to tak, aby sa v ňom harmonicky spojili obytné priestory s potenciálom komunitného stretávania a pracovné prostredie pre sochársku tvorbu. Ako celok pozostáva vila z troch častí. Prvú časť tvorí obývacia zóna s veľkorysým otvoreným priestorom a terasou na prízemí, druhá časť na medzipodlaží je pracovným priestorom – ateliér a tretiu časť tvoria privátne priestory v prvom nadzemnom podlaží. V tomto prípade architekt uplatnil tzv. bunkový systém privátnych miestností, podobne ako v prípade slávnej Vily Tugendhat v Brne.

Vila je jedinečnou architektonickou pamiatkou a vynikajúcim príkladom modernej architektúry, ktorá nadväzovala na prerušenú tradíciu funkcionalizmu z medzivojnového obdobia. Od roku 2017 je vila zapísaná v Registri modernej architektúry Historického ústavu Slovenskej akadémie vied ako vrcholné architektonické dielo a ukážka nielen minimalistickej architektúry weimarskej školy Bauhaus v slovenskom prostredí, ale aj vplyvu škandinávskej architektúry. Na webovej stránke Registra modernej architektúry sa uvádza: „Rodinný dom sochára Jána Mathé a jeho manželky lekárky Evy je ojedinelým príkladom intenzívneho angažovania sa stavebníka v procese vzniku architektonického diela. Umelecké nadanie sochára a inklinácia jeho manželky k architektúre sa tu premietli do konzistentnej výpovede na tému obytného a pracovného priestoru umelca. Priestorový rámec rodinného domu Mathéovcov tvorí jednoduchý hranol daný pravouhlou sústavou nosných stien. V rámci tejto v podstate triviálnej konštrukčnej schémy vznikla veľkorysá priestorová koncepcia dvoch samostatných svetov, otvoreného sveta každodennosti, nasmerovaného do južnej záhrady, a uzavretého sveta umeleckej tvorby, obráteného na sever. Oba svety pritom spája rovnaký duch striedmosti, rovnaká materialita a farebnosť (svetlý dub a buk, keramika a textílie farby slonovej kosti a biela omietka). Formálna striedmosť až prísnosť rodinného domu Evy a Jána Mathé kontrastuje s okolitou pitoresknou zástavbou. Jeho jedinečnosť podčiarkujú aj pásové okná, veľké presklenia na prízemí či neobvykle jednoduchá záhrada a oplotenie z pohľadového betónu. Rodinný dom Mathéovcov postavili v čase, ktorý by sme mohli nazvať renesanciou rodinného domu umelca v slovenskom prostredí. Na začiatku osemdesiatych rokov 20. storočia vzniklo viacero pozoruhodných rodinných domov výtvarníkov či architektov, ktorými u nás vyvrcholilo neskoromodernistické uvažovanie o bývaní.“[1]

 

Zriadeniu múzea vo vile Mathéovcov predchádzal veľkorysý dar manželky sochára prof. Evy Mathéovej, ktorá sa rozhodla darovať vilu a ateliér mestu Košice, aby sa tak naplnili snahy o uchovanie sochárskej tvorby Jána Mathého pre budúce generácie. Darovacia zmluva bola podpísaná dňa 21. októbra 2022 medzi darkyňou Evou Mathéovou a primátorom mesta Košice Jaroslavom Polačekom. Dňa 26. mája 2023 bola podpísaná zriaďovacia listina, ktorá definuje poslanie a zameranie múzea. Múzeum je z administratívneho hľadiska začlenené do organizačnej štruktúry mesta Košice ako samostatný odborný útvar. Hlavným poslaním múzea je zachovať architektonické dedičstvo a umelecký odkaz Jána Mathého.

 


[1] https://www.register-architektury.sk/objekt/156-rodinny-dom-s-atelierom