Prejsť na obsah

Rady a odporúčania MsP

Ako máte postupovať ak vidíte v uliciach nášho mesta túlavé zviera?

Čo robiť ak Vám dali "papuču" ?

Máte staré vozidlo a chcete sa ho zbaviť ?

Objektívna zodpovednosť - dávame do pozornosti držiteľom motorových vozidiel

 


Vidíte v uliciach nášho mesta túlavé zviera? Ako máte postupovať?

Pri nezodpovednom, často nie úmyselnom správaní hrozí, že zviera utečie, bude sa pohybovať po uliciach bez kontroly, môže byť zmätené a následne sa stratiť. Poznáme však prípady, kde vlastník sa svojho domáceho miláčika úmyselne zbaví a ponechá ho zlému osudu.

Ak naozaj nadobudnete presvedčenie, že vidíte zatúlané zviera, v prvom rade zavolajte na telefónnu linku 159. Príslušník mestskej polície, ktorý na operačnom stredisku telefonát príjme, vám poskytne informácie o ďalšom postupe. Ak máte dostatok času, môžete sa do príchodu hliadky pokúsiť vhodným spôsobom upútať pozornosť zvieraťa a pozdržať ho, v žiadnom prípade sa však nepokúšajte zviera odchytiť. Zviera bez dozoru môže byť zmätené a správať sa k svojmu okoliu agresívne. Netreba situáciu podceňovať a zbytočne sa vystaviť riziku poranenia alebo možnej nákazy chorobou. Ak by k poraneniu došlo, určite je potrebné vyhľadať odborné lekárske ošetrenie.

Aj touto cestou chceme apelovať na majiteľov psov, aby na svojich miláčikov dávali stále pozor a zabezpečili ich tak, aby sa nemohli bez dozoru pohybovať po verejných priestranstvách. Každý majiteľ psa je v plnej miere zodpovedný za svoje zviera a za škody ním spôsobené.

Po overení opodstatnenosti oznamu bude na miesto vyslaný odborne vyškolený príslušník MsP, ktorý sa pokúsi zviera bezpečne odchytiť. Spoločenské zviera má byť povinne označené čipom tzv. transpondérom, podľa ktorého je možné zistiť kontakt na jeho majiteľa. Z ulíc nášho mesta sa podarilo aj za pomoci podnetov občanov odchytiť viacerých psov, ktorí boli agresívni a okoloidúci sa cítili ohrození, ale pomohli sme aj poraneným, strateným alebo opusteným psíkom. V ideálnom prípade si strateného domáceho miláčika prevezme majiteľ alebo odchytenému túlavému zvieratku môže byť prostredníctvom karanténnej stanice a útulku Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov v Haniske poskytnutá druhá šanca na lepší život v novej rodine.

V texte boli úmyselne vynechaná terminológia uvádzaná v príslušných zákonných normách.

Ďalšie informácie týkajúce sa problematiky odchytu túlavých zvierat získate na odkazoch:

https://www.kosice.sk/clanok/aktualne-informacie-o-odchytenych-zvieratach-na-uzemi-mesta- 
https://www.kosice.sk/clanky/skupina/odchytene-spolocenske-zvierata 
https://www.uvp.sk/kategoria-produktu/karantena/ 
https://www.svps.sk/zakladne_info/OZN_TPO_2012.asp 
https://www.svps.sk/zvierata/otz.asp 
https://www.svps.sk/zvierata/tulave_zvierata.asp 
 
 

Čo robiť ak Vám dali "papuču" ?

Prišli ste k svojmu motorovému vozidlu a zistili ste, že na jeho kolese máte namontovaný technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla (TPZO) - blokovacie zariadenie ľudovo nazývané "papuča"?


Zachovajte pokoj a overte si, či sa jedná o TPZO Mestskej polície mesta Košice (ďalej MsP), alebo iného orgánu oprávneného používať tento donucovací prostriedok. TPZO MsP je žltej farby s čiernym nápisom MsP a uvedeným telefónnym číslom 159.

Prečo sa to stalo?

Ak motorové vozidlo stojí na mieste, kde je to zakázané dopravnou značkou alebo všeobecnou úpravou cestnej premávky a vodič vozidla sa v blízkosti nezdržiava, alebo ide o motorové vozidlo, o ktorom sa zistilo, že sa po ňom pátra, je príslušník MsP základe ustanovenia § 16a ods. 1 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii oprávnený použiť TPZO. Pred samotnou montážou TPZO je vyhotovená fotografická dokumentácia alebo video záznam, dokumentujúci miesto priestupku a tiež stav motorového vozidla na mieste montáže TPZO. Použitie TPZO je neodkladne hlásené na operačné stredisko MsP.

Príchod na miesto k  vozidlu po zistení použitia TPZO je potrebné oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 159. Následne je potrebné vyčkať pri vozidle do príchodu hliadky MsP, ktorá po zistení totožnosti vodiča, v jeho prítomnosti vykoná demontáž TPZO. Príslušník MsP vodiča vozidla oboznámi z dôvodom použitia TPZO a následne v prípade, ak došlo k spáchaniu priestupku, pristúpi k jeho vybaveniu.

Zistený priestupok môže byť na mieste vybavený napomenutím alebo prejednaním v blokovom konaní. V prípade ak priestupok nie je možné vybaviť na mieste, vykoná sa objasňovanie priestupku, ktoré sa skončí spravidla v lehote do jedného mesiaca, pričom v prípade ak bol zistený páchateľ priestupku a priestupok nebol prejednaný v blokovom konaní alebo nebol vybavený napomenutím, sa predloží k prejednaniu príslušnému správnemu orgánu. V každom uvedenom prípade má osoba podozrivá zo spáchania priestupku právo sa k priestupku vyjadriť formou podaného vysvetlenia.
 

 


Máte staré vozidlo a chcete sa ho zbaviť ?

Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len zákon o odpadoch) je starým vozidlom vozidlo, ktoré sa stalo odpadom. O tom, či nejaké vozidlo sa stalo starým a teda odpadom, rozhoduje jeho držiteľ alebo príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

V prípade ak sa držiteľ vozidla rozhodne, že sa chce zbaviť svojho vozidla ako odpadu, je potrebné takéto vozidlo odovzdať osobe oprávnenej na zber starých vozidiel, ktorá je podľa zákona o odpadoch povinná takéto, už staré vozidlo, prevziať a vystaviť potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie, potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie a jeden exemplár potvrdenia odovzdať držiteľovi starého vozidla. Pri odovzdaní starého vozidla osobe oprávnenej na zber starých vozidiel je potrebné odovzdať spolu so starým vozidlom aj tabuľku s evidenčným číslom, osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II. Osoba oprávnená na zber starých vozidiel je povinná pri odovzdaní starého vozidla vykonať previerku osôb, dokladov a vozidiel vo verejne prístupných pátracích informačných systémoch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Ponechali ste vozidlo na mieste, kde poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narúša estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny?


Držiteľ vozidla je ďalej povinný umiestniť a uchovávať vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny. Držiteľ vozidla je ďalej povinný zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny.

V prípade, ak držiteľ vozidla si nesplnil povinnosť odstrániť vozidlo a toto vozidlo poškodzuje životné prostredie, správca cesty, resp. iná oprávnená osoba, v prípade ak nejde o odstránenie vozidla z cesty, vozidlo z miesta odstráni a umiestni ho na parkovisko určené príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a to na náklady držiteľa vozidla.  Ak si vozidlo do jedného mesiaca od upovedomenia neprevezme jeho držiteľ, resp. jeho vlastník, príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva začne konanie o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát a tiež o tom, či vozidlo sa stane starým vozidlom a teda odpadom. Ak sa vozidlo stane starým vozidlom, odovzdá sa spracovateľovi starých vozidiel na spracovanie.

V prípade, ak držiteľ vozidla si nesplnil povinnosť odstrániť vozidlo a toto vozidlo ohrozuje životné prostredie alebo narúša estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny, správca cesty, resp. iná oprávnená osoba, v prípade ak nejde o odstránenie vozidla z cesty, vyzve držiteľa vozidla k splneniu si jeho povinností. Ak po uplynutí 60 dní od výzvy držiteľ vozidla nevykoná nápravu, uplatní sa postup ako v prípade, ak vozidlo poškodzuje životné prostredie.

Nesplnenie si povinností držiteľa vozidla je v prípade fyzickej osoby priestupkom a v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej podnikať iným správnym deliktom.
 
 

Objektívna zodpovednosť - dávame do pozornosti držiteľom motorových vozidiel

Od mája 2021 vstúpila do platnosti novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke  (ďalej len "zákon o cestnej premávke"), ktorá upravuje spôsob, akým môže mesto alebo obec riešiť porušenie zákazu zastavenia a státia prostredníctvom tzv. objektívnej zodpovednosti.
 
Mestská polícia mesta Košice začala niektoré zistené porušenia pravidiel cestnej premávky vybavovať aj v rámci tejto objektívnej zodpovednosti a to ako správny delikt držiteľa vozidla. Konanie o správnom delikte držiteľa vozidla Mestská polícia mesta Košice vykonáva len v prípade porušenia zákazu zastavenia a státia podľa § 25 alebo zákazu zastavenia alebo státia vyplývajúceho z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia. V prípade zistenia porušenia takéhoto pravidla cestnej premávky vodičom vozidla sa rozkaz o uložení pokuty doručí držiteľovi vozidla a to spolu s dôkazom, ktorý predstavuje vyhotovená fotodokumentácia preukazujúca porušenie pravidla cestnej premávky.
 
V praxi to teda znamená, že pokuta za porušenie zákazu zastavenia a státia môže prísť držiteľovi vozidla  poštou priamo domov, resp. elektronicky do aktívnej  schránky na elektronické doručovanie.
 
Ak Vám príde domov Rozkaz o uložení pokuty za správny delikt, ste povinní pokutu uhradiť do 15 dní od právoplatnosti tohto rozkazu bankovým prevodom na účet Mesta Košice
IBAN: SK29 5600 0000 0004 4248 3011.
Variabilný symbol je uvedený v rozkaze.
 
Ak v lehote do 15 dní od doručenia rozkazu uhradíte 2/3 z uloženej pokuty na uvedený účet, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške.
 
Voči rozkazu o uložení pokuty je možné podať opravný prostriedok – odpor a to v lehote do 15 dní od doručenia rozkazu. Včas podaný odpor má za následok zrušenie rozkazu a pokračovanie v konaní o správnom delikte držiteľa vozidla. V prípade ak držiteľ vozidla v odpore uvedie údaje o vodičovi vozidla v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu vodiča, konanie o správnom delikte držiteľa vozidla sa preruší a začne sa konanie o priestupku proti vodičovi vozidla. Ak sa konanie o priestupku skončí uznaním viny vodiča vozidla, konanie o správnom delikte držiteľa vozidla sa zastaví, v opačnom prípade sa v ňom pokračuje. Výsledkom konania o správnom delikte držiteľa vozidla môže byť zastavenie konania alebo uloženie pokuty v plnej výške a povinnosti uhradenia trov konania vo výške 30 eur. Výšky pokút za správny delikt držiteľa sú pevne dané zákonom a nie je možné ich nijako znižovať a ani zvyšovať, okrem prípadu uhradenia pokuty vo výške 2/3 z uloženej pokuty na základe rozkazu o uložení pokuty.
 
 
Dôležité paragrafy
 
§ 6a zákona o cestnej premávke okrem iného ustanovuje, že:
 
„Držiteľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky podľa tohto zákona, ktoré ustanovujú“
  • „e) zákaz zastavenia a státia podľa § 25 alebo zákaz zastavenia alebo státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,“.
 
Podľa § 139a ods. 7 zákona o cestnej premávke, držiteľovi motorového vozidla, ktorý porušil povinnosť v zmysle § 6a orgán Policajného zboru alebo obec prostredníctvom obecnej polície uloží pokutu:
 
a) 198 eur, ak bola porušená povinnosť podľa § 25 ods. 1 písm. g) , (vodič nesie zastaviť a stáť na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi) alebo bol porušený zákaz zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím,
b) 78 eur, ak bola porušená iná povinnosť podľa § 6a písm. e) , (§ 25 zákona o cestnej premávke alebo zákaz zastavenia a státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia), ako je uvedené v písmene a).
 
 


Zdroj: Mestská polícia v Košiciach