Prejsť na obsah

Samospráva

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 10.04.2024 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania: „Polyfunkčný objekt Da Vinci.“
Stavebné povolenie vydané podľa § 66 stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.