Prejsť na obsah

Ulička remesiel - rekonštrukcia

NÁZOV PROJEKTU Ulička remesiel - rekonštrukcia
LOGO PROGRAMU Logo ROP Logo EÚ
ODKAZ NA FOND Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA
"Investícia do vašej budúcnosti"
 
MIESTO REALIZÁCIE Košice - mesto
 
CELKOVÉ NÁKLADY 885 901,49 €
 
VÝŠKA NFP 820 861,61 €
 
OPERAČNÝ PROGRAM Regionálny operačný program, Prioritná os 7, Opatrenie 7.1
 
POSKYTOVATEĽ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
v zastúpení: Ministerstvo kultúry SR
 
PRIJÍMATEĽ Mesto Košice
 
SÍDLO PRIJÍMATEĽA Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Západ
 
CIEĽ PROJEKTU Vytvoriť zázemie pre realizáciu kultúrnych aktivít a posilniť kultúrnu infraštruktúru v súvislosti s projektom EHMK
 
OPIS PROJEKTU Štvrť mesta situovaná na uliciach Rumanova, Vodná, Podtatranského, Mlynská, Stará Baštová a Hrnčiarska je súčasťou užšieho centra mesta a dnes obmedzene slúži k napĺňaniu kultúrnych funkcií.
Realizáciou projektu dôjde k vytvoreniu zázemia pre realizáciu kultúrnych aktivít a posilneniu kultúrnej infraštruktúry - revitalizácia štvrte rekonštrukciou dlažby, verejného osvetlenia, technického zázemia a nových informačných a monitorovacích prvkov. Následne sa štvrť prepojená na užšie centrum mesta stane priestorom pre prezentáciu histórie, kultúry, tradičného, netradičného, pouličného a vizuálneho umenia a prezentáciu kultúrnych aktivít EHMK. Vznikne jeden kompaktný celok na prezentáciu kultúry pre cieľové skupiny s prepojením na projekty Kunsthalle, Mestský park (projekty mesta) a Katovej Bašty, Rodošta (projekty KSK).
 
AKTIVITY PROJEKTU
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie
  • Verejné obstarávanie
  • Stavebné práce: Úprava a revitalizácia verejných priestranstiev, prvkov drobnej architektúry, verejnej zelene a rekonštrukcia a dobudovanie miestnej dopravnej infraštruktúry (miestne komunikácie, chodníky, cyklistické trasy, dopravné subsystémy a pod.) vo funkčnej súvislosti s projektom EHMK - Košice 2013
VÝSTUPY PROJEKTU
  • rekonštrukciu dlažby, verejného osvetlenia, lávky (premostenie Vodná, Rumanová),
  • nový kamerový systém,
  • nový informačný a navádzací systém
 
ZAČIATOK REALIZÁCIE 07/2012
 
UKONČENIE REALIZÁCIE 12/2012
 
TYP PROJEKTU Investičný
 
FÁZA REALIZÁCIE Projekt ukončený
 
FOTODOKUMENTÁCIA:


/Zdroj: referát projektov EÚ MMK/