Prejsť na obsah

Územnoplánovacie podklady

„Generel umeleckých diel, objektov drobnej architektúry a reklamných, informačných a propagačných zariadení na území Mestskej pamiatkovej rezervácie a jej ochranného pásma“ analyzuje súčasný stav, definuje negatívne javy v riešenom území, návrhy na ich odstránenie a na dotvorenie verejného priestranstva a stanovuje princípy a pravidlá umiestňovania umeleckých diel, objektov drobnej architektúry a reklamných, informačných a propagačných prvkov v historicky hodnotnom území Košíc s cieľom zachovania a prezentácie pamiatkových hodnôt v území a vytvárania kvalitného verejného priestranstva.

Predošlá strana