Prejsť na obsah

Vyhlásenie o prístupnosti

Mesto Košice má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.kosice.sk .


Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade4 so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími
predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.


Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a
  mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
 • Obrázky v PDF dokumentoch neobsahujú alternatívny text. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
 • Niektoré nadpisy na stránke nie sú definované sémanticky správne. Tabuľky v textových dokumentoch (PDF, DOCX, ODT, …) nemajú definované záhlavie. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
 • Pre niektoré hypertextové odkazy sa farba používa ako jediný rozlišovací prostriedok od bežného textu. [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Použitie farieb]
 • Zameranie niektorých navigačných prvkov nemá dostatočný kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)]
 • Niektoré PDF dokumenty sú naskenované bez použitia OCR vrstvy. [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov]
 • Niektoré netextové prvky nemajú dostatočný kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov]
 • Niektoré položky v hlavnom menu nie sú zamerateľné pomocou klávesnice. [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica]
 • Na podstránkach nefunguje mechanizmus na preskočenie opakujúcich sa častí obsahu. [Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov]
 • Niektoré odkazy nie sú dostatočne zrozumiteľné mimo kontext. [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]
 • Pri responzívnom dizajne stránky nie je viditeľné zameranie tlačidla pre hlavné menu. [Kritérium úspešnosti 2.4.7 Viditeľné zameranie]
 • Logá v inej jazykovej verzii stránky majú alternatívne texty v slovenskom jazyku. Takisto niektorý text na stránke alebo nalinkovaný dokument je v inom jazyku, ako je samotná stránka, nemá definovaný zodpovedajúci jazyk.[Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí]
 • Niektoré tlačidlá nemajú definovaný názov. [Kritérium úspešnosti 3.3.2 Menovky alebo pokyny]
 • Na stránke sa vyskytujú nesprávne vnorenia prvkov. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza]
 • Rámce nemajú definované nadpisy (TITLE) a formuláre element LABEL. [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota]

 

 1. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
  upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
 • Niektoré odkazy nemajú uvedenú významovo výstižnú informáciu ako text odkazu. [§16 pís. f) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
 • Niektoré odkazy ešte nie sú doplnené o informáciu o formáte a veľkosti súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. RTF, DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.). [§18 pís. i) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]


Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 30.01.2022.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané: posúdením treťou stranou Sekciou informačných technológií verejnej správy, Odborom kontroly, správnych konaní a štandardov ITVS na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 10.02.2022.


Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: webmaster@kosice.sk  alebo kontakt@kosice.sk  . Správcom webového sídla je Mesto Košice a jeho prevádzkovateľom je firma ANTIK Telecom s.r.o..

Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je Mgr. Slávka Uhríková z oddelenia riadenia vnútorných procesov, referát informatiky.


Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora zaslané v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice (EÚ) 2016/2012 sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk  .