Prejsť na obsah

Komunálny odpad

 

  •  

Systém zberu

  •  

Triedený zber          

  •  

Zberné dvory

  •  

Jedlé oleje a tuky

  •  

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad

  •  

Kuchynský biologický odpad

  •  

Odpadové pneumatiky

  •  

Šatstvo, obuv a textil

  •  

Program odpadového hospodárstva mesta KOŠICE na roky 2016 - 2020


OZV NATUR-PACK PACK aj v poslednom štvrťroku pripravila pre partnerské samosprávy, ich školy a iné vzdelávacie inštitúcie ďalšiu zostavu vzdelávacích aktivít. Týkajú sa tém triedenia a zálohovania, elektroodpadov na cintorínoch, ako aj odpadov v prírode, tzv. littering (reportáže na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti čiernalabuť). Nechýbajú ani materiály na stiahnutie venované téme batérií. 

Všetky nájdete na webstránke www.naturpack.sk v sekcii NA STIAHNUTIE - Dokumenty OBCE, vo vzdelávacej zostave informačného materiálu č. 47.

Upozornenie: Titulky k videu sa objavia pri spustení videa priamo na kanáli youtube.

 

 

Ďalšie vzdelávacie videá na tému komunálneho odpadu a triedeného zberu


Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Košice za rok 2023 je 32,30%

podľa § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

KOMUNÁLNY ODPAD JE:

 

- zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku,

- zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.

 

 

NAKLADANIE S KOMUNÁLNYM ODPADOM

 
Mesto Košice v súlade s  § 81 ods. 1 zákona o odpadoch zodpovedá za nakladanie
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikajú na území mesta.  Na nakladanie s komunálnymi odpadmi sa používajú vrecia,  zberné nádoby  a kontajnery.
V centrálnej pešej zóne mesto zabezpečuje zber komunálnych odpadov len vo vreciach označených logom zmluvnej spoločnosti vykonávajúcej zber.
 
Mesto zodpovedá za nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, s triedenými zložkami, s drobnými stavebnými odpadmi, s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi, vrátane odpadu zo zelene a jedlými olejmi a tukmi, s objemnými odpadmi
a odpadmi s obsahom škodlivín, s elektroodpadmi z domácností a batériami a akumulátormi z komunálneho odpadu a s odpadovými pneumatikami.
 
Zmluvná spoločnosť KOSIT a.s. zabezpečuje v súlade so zmluvou energetické zhodnocovanie zmesového a objemného komunálneho odpadu v zariadení na energetické využitie odpadov (ZEVO). KOSIT a.s. prevádzkuje na území mesta päť zberných dvorov.
 
Nakladanie s komunálnymi odpadmi na území mesta Košice sa riadi Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 238 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane  biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácností na území mesta Košice (ďalej len „VZN“).
VZN je verejne prístupné na webovom sídle mesta  https://www.kosice.sk/vzn/238

 

Opatrenia na podporu prechádzania vzniku odpadu 

Údaje o komunálnom odpade za rok 2021

Údaje o komunálnom odpade za rok 2022

Údaje o komunálnom odpade za rok 2023Predošlá strana
Ďalšia strana