Prejsť na obsah

Postup pri prijímaní a vybavovaní sťažností a petícií

Postup pri prijímaní a vybavovaní sťažností a petícií fyzických a právnických osôb v podmienkach samosprávy Mesta Košice

v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

 

 A. Sťažnosť

 Sťažnosť je podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorým:

 1. sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou Mesta Košice, a zároveň
 2. poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti Mesta Košice.

 1. Sťažnosť možno podať:
  1. písomne (v listinnej podobe) a to poštou na adresu Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice alebo osobne na tej istej adrese s doručením do podateľne Mesta Košice,
  2. elektronickou poštou (cez e-schránku) – esluzbykosice.sk – sekcia v službách: Voľby a demokracia – Vybavovanie sťažností a podnetov, Vyplniť formulár pre Podanie sťažnosti, petície, prípadne cez www.slovensko.sk (ústredný portál verejnej správy).

 2. Sťažnosť musí obsahovať tieto povinné náležitosti:
  1. ak ju podáva fyzická osoba – meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa,
  2. ak ju podáva právnická osoba – názov a sídlo právnickej osoby a meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.

 3. Sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa. Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ neuvádza svoje meno, priezvisko, vlastnoručný podpis a adresu, je anonymnou sťažnosťou, ktorá sa bez vybavenia odloží.

 4. Sťažnosť musí byť:
  1. čitateľná a zrozumiteľná,
  2. musí z nej byť jednoznačné, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.

 5. Sťažnosť v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná podľa osobitného predpisu (zaručený elektronický podpis) alebo odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa. Ak sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je autorizovaná alebo odoslaná z prístupového miesta vyžadujúceho autentifikáciu, sťažovateľ ju musí do 5 pracovných dní od podania potvrdiť – vlastnoručným podpisom, autorizáciou alebo odoslaním z prístupového miesta s autentifikáciou, inak je anonymnou sťažnosťou, ktorá sa bez vybavenia odloží.

 6. Sťažnosť podaná e-mailom nie je autentifikovaná sťažovateľom v zmysle zákona o sťažnostiach a vyžaduje sa jej autentifikácia, sťažovateľ ju musí do 5 pracovných dní od podania potvrdiť – vlastnoručným podpisom, autorizáciou alebo odoslaním z prístupového miesta s autentifikáciou, inak je anonymnou sťažnosťou, ktorá sa bez vybavenia odloží.

 7. Ak Mesto Košice, ktoré sťažnosť prijalo, nie je príslušné vybaviť ju, postúpi ju do 10 pracovných dní od doručenia kompetentnému orgánu verejnej správy príslušnému na jej vybavenie a oznámi to sťažovateľovi.

 8. Ak sťažnosť nie je v súlade s bodom 4 a) a b) v rámci tohto postupu pri prijímaní a vybavovaní sťažností a petícií fyzických a právnických osôb v podmienkach samosprávy Mesta Košice alebo ak chýbajú informácie potrebné na jej prešetrenie, Mesto Košice písomne vyzve sťažovateľa, aby sťažnosť v lehote do 10 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy doplnil a súčasne sťažovateľa poučí, že inak sťažnosť odloží. V čase od odoslania výzvy na poskytnutie spolupráce do jej poskytnutia lehota na vybavenie sťažnosti neplynie.

 9. Ak sťažnosť podáva:
  1. viac sťažovateľov spoločne a neurčí sa v nej zástupca, komu z nich sa majú písomnosti vo vybavovanej veci doručovať, odosielané písomnosti sa doručujú tomu sťažovateľovi, ktorý ako prvý v rade uvádza údaje – meno, priezvisko a adresu trvalého, resp. prechodného pobytu,
  2. zástupca sťažovateľov, musí byť v zmysle zákona o sťažnostiach písomne splnomocnený, s úradne osvedčeným podpisom na zastupovanie sťažovateľa pri podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti.

 10. Sťažnosti adresované Mestu Košice sa prijímajú v podateľni úradu, ktorá sťažnosť zaeviduje a postúpi referátu pre evidenciu sťažností.

 11. Na vybavenie sťažnosti, ktorá spĺňa požadované zákonné náležitosti, je 60 pracovných dní. Lehotu na vybavenie sťažnosti možno predĺžiť o ďalších 30 pracovných dní v prípadoch náročných na vybavenie sťažnosti. V takom prípade Mesto Košice oznámi sťažovateľovi predĺženie lehoty bezodkladne s uvedením dôvodu.

Zákon o sťažnostiach:

9/2010 Z.z. - Zákon o sťažnostiach - SLOV-LEX 

 

B. Petícia

Pod petíciu sa podpisujú občania, čím sa v konkrétnej veci obracajú na Mesto Košice so žiadosťami, návrhmi, výzvami a sťažnosťami. Petíciou je možné riešiť oblasti verejného alebo iného spoločného záujmu.

 1. Na zostavenie petície, obstaranie podpisov pod ňu a doručenie petície Mestu Košice môžu osoby podávajúce petíciu vytvoriť petičný výbor. V petícii sa určí osoba na zastupovanie v styku s Mestom Košice, ktorá dovŕšila 18 rokov veku (ďalej len „zástupca“). Ak je vytvorený petičný výbor, zástupcu určujú členovia petičného výboru.

 2. Petíciu je možné podať písomne alebo v elektronickej podobe. Petícia môže mať formu listiny, ku ktorej sa pripájajú tzv. podpisové hárky s podpismi. Osobám podporujúcim petíciu sa musí umožniť, aby sa s obsahom petície riadne oboznámili pred jej podpísaním. Petícia musí byť označená slovom „Petícia“.

 3. Petíciu možno podať:
  1. písomne (v listinnej podobe) a to poštou na adresu Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice alebo osobne na tej istej adrese s doručením do podateľne Mesta Košice,
  2. v elektronickej podobe, pričom organizátor petície si pre zabezpečenie zberu podpisov alebo podpory pod petíciu môže predmetnú petíciu zverejniť na aktuálnych elektronických petičných portáloch, napr. mojapeticia.sk. Následne je potrebné podať vyššie uvedeným spôsobom stiahnutú elektronickú petíciu orgánu verejnej moci, t.j. Mestu Košice tak, aby spĺňala náležitosti petície podľa § 5 ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

  Osoba podporujúca petíciu namiesto podpisu:

  • na účely potvrdenia podpory elektronickej petície uvedie svoju adresu elektronickej pošty,
  • na účely potvrdenia podpory elektronickej petície uvedie svoju adresu elektronickej schránky,
  • na účely potvrdenia podpory elektronickej petície pripojí svoj zaručený elektronický podpis.

  Na každom podpisovom hárku musí byť uvedené:

  1. označenie „Petícia“,
  2. označenie predmetu verejného alebo iného spoločného záujmu, ktorý sa v petícii rieši,
  3. meno, priezvisko, adresa pobytu a podpis zástupcu (ak petíciu podáva petičný výbor, uvedie meno, priezvisko, adresu pobytu každý člen petičného výboru),
  4. meno, priezvisko, adresa pobytu a podpis fyzických osôb, ktorí petíciu podporili,
  5. ak ide o právnickú osobu - názov a sídlo právnickej osoby (osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby uvedie čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu pobytu a svoj podpis).

  Ak petícia obsahuje podpisové hárky, musí osoba podávajúca petíciu uviesť pod jej textom počet priložených podpisových hárkov.

 4. Mesto Košice je povinné prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistilo skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov zástupcovi. Vo zvlášť zložitých prípadoch Mesto Košice písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní.

 5. Ak Mesto Košice, ktoré petíciu prijalo, nie je príslušné vybaviť ju, postúpi ju do 10 pracovných dní od doručenia kompetentnému orgánu verejnej moci a oznámi to zástupcovi.

 6. Ak petícia neobsahuje vyššie uvedené náležitosti, Mesto Košice do 10 pracovných dní od jej doručenia písomne vyzve zástupcu alebo osobu, ktorá petíciu podala, aby odstránila nedostatky petície najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia výzvy, s poučením o následku ich neodstránenia. Ak sa v ustanovenej lehote nedostatky petície neodstránia, Mesto Košice petíciu odloží.

 7. Mesto Košice je povinné zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle, a to do 10 pracovných dní od jej vybavenia.

Zákon o petičnom práve:

85/1990 Zb. - Zákon o petičnom práve - SLOV-LEX