Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/202115573

Multifunkčná športová plocha streetball a ľadová plocha, Mestský park Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Anna Tarhaničová
anna.tarhanicova@kosice.sk
+421 556419314

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 17.06.2021 07:52 - 14.07.2021 10:00

Informácie

Názov predmetu Multifunkčná športová plocha streetball a ľadová plocha, Mestský park Košice
Číslo spisu VO MK/A/202115573
Číslo z vestníka VO č. 142 zo dňa 17.6.2021
Číslo z vestníka EU 29762-WYP
Druh postupu Podlimitná zákazka
Typ obstarávania Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 473 397,00 EUR
Hlavný CPV 45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Zámerom investora je vybudovanie multifunkčnej plochy na jestvujúcej ploche ihriska – na nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatke – Park mestský s areálom, evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 3480/1.
Stavba sa nachádza v ochrannom pásme Mestskej pamiatkovej rezervácie Košice.
Multifunkčná plocha bude využívaná celoročne. V zimnom období – ľadová plocha – klzisko, v letnom období bude využívaná na športové aktivity – streetball a spoločenské podujatia, v rozsahu spracovanej projektovej dokumentácie:
• Objekt multifunkčného ihriska / ľadová plocha + streetball /
• Úpravu časti tribúny / sedenie + zábrany /
• Rozvod elektrickej energie NN /prípojka NN z jestvujúcej trafostanice + rozvody NN/
• Protihlukové opatrenia /protihluková stena/
• Parkovanie rolby
• Statiku stavby
• Protipožiarnu ochranu stavby
• Technológiu chladenia +Technologické vybavenie ľadovej plochy
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH