Prejsť na obsah

Oznamovanie protispoločenskej činnosti - Zákon č. 54/2019 Z. z.

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prijatím zákona č. 189/2023 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti“) účinného od 01. 07. 2023 a 01. 09. 2023 sa upravili:

a) podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti,
b) práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a
c) zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu pre ochranu oznamovateľov.

Vzhľadom na zmenu zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti bola prijatá Smernica č. 2/2023 o postupe pri oznamovaní protispoločenskej činnosti, ktorá je účinná od 30. 10. 2023 a je záväzná pre všetkých zamestnancov Mesta Košice a zamestnancov rozpočtových a príspevkových organizácií, ktoré zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov.

Zodpovednou osobou v Meste Košice a vo vzťahu k rozpočtovej a príspevkovej organizácii, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice je v zmysle § 10 ods. 1 zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti hlavný kontrolór mesta Košice za podmienky, že je splnené ustanovenie § 10 ods. 3 vyššie uvedeného zákona (ak táto právnická osoba zamestnáva menej ako 50 zamestnancov).

Pod oznámením sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

Oznámenie je možné podať na adresu Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice nasledujúcimi spôsobmi:
 
a) osobne, v uzavretej obálke s označením „Hlavný kontrolór - NEOTVÁRAŤ“ počas úradných hodín
1. na Útvar hlavného kontrolóra, trakt C, I. poschodie, č. dverí 116,
2. vložením do schránky s označením: „Podania zamestnancov na protispoločenskú činnosť“, ktorá je umiestnená oproti vchodu do traktu D z vestibulu Magistrátu mesta Košice,
3. do podateľne vo vestibule Magistrátu mesta Košice,
b) poštou, na adresu Magistrátu mesta Košice v uzavretej obálke s označením „Hlavný kontrolór - NEOTVÁRAŤ“,
c) emailom, na adresu hlavnykontrolormesta@kosice.sk s nepretržitým prístupom.


/Zdroj: Útvar hlavného kontrolóra MMK/