Prejsť na obsah

Spôsob získania informácií v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z. z.

Informácie možno získať:

 

 1. Prostredníctvom siete Internet - na adrese WWW.KOSICE.SK sú zverejňované:
  1. základné informácie podla § 5 zákona 211/2000 Z.z.,
  2. termíny rokovaní MZ a program rokovania MZ,
  3. termíny rokovaní MR a program rokovaní MR,
  4. termíny a program rokovania komisií MZ,
  5. prehlad o dochádzke a hlasovaní poslancov na MZ
  6. uznesenia MZ,
  7. zápisnice z rokovaní MZ,
  8. všeobecne záväzné nariadenia mesta Košice,
  9. Štatút mesta Košice a jeho prílohy,
  10. Nakladanie s mestským majetkom (dražby, odpredaje, verejné sútaže)
  11. Tlačové informácie Mesta Košice
  12. Kultúrno-spoločenské informácie


 2. Na verejnej tabuli umiestnenej na prízemí v budove magistrátu na Triede SNP 48/A, Archíve mesta Košice a Útvare hlavného architekta, základné informácie podla § 5 zákona 211/2000 Z.z.,

 3. Podaním žiadosti:
  Proti rozhodnutiu mesta o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva Mestu Košice. O odvolaní rozhoduje primátor.

  Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podla § 244 a nasl. Obcianskeho súdneho poriadku, podaním na Krajskom súde v Košiciach, v lehote do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia o odmietnutí žiadosti.

  Mesto Košice sa riadi zákonom c. 369/l990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom c. 40l/l990 Zb. o meste Košice, zákonom c. l38/l991 Zb. o majetku obcí, zákonom c. 346/l990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, ďalšími zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré sa dotýkajú územnej samosprávy, Štatútom mesta Košice, všeobecne záväznými nariadeniami mesta Košice a dalšími vnútornými predpismi mesta.

  Úhrada za sprístupnenie informácie:

  a/ 0,05 €     za kópiu jednej strany A4,
  b/ 0,10 €     za tlač jednej strany A3,
  c/ CD-R podľa nákupnej ceny
  d/ poštové poplatky - podľa cenníka Slovenskej pošty

  Úhrady sú príjmami Mesta Košice. Ak čiastka za poskytnutie informácií nepresiahne sumárne čiastku 1,66 € , môže byť informácia žiadateľovi poskytnutá bez úhrady.